lördag 23 maj 2020

Hållbara investeringar: Kopparbergs hållbarhetsarbete leder till lägre energikostnad

Kopparbergs är ett relativt litet företag som huserar på Nordic SME-listan har de enklare rapporteringskrav än storföretag. Det innebär också att de inte rapporterar lika aktivt på hållbarhetsfronten heller. Den senaste rapporten har nu snart två år på nacken. Eftersom Kopparbergs är ett av mina största innehav valde jag ändå att titta närmare på hållbarhetsarbetet.

Hållbarhetsrapporten (länk) är ett skolboksexempel på hur det brukar se ut i något mindre företag där man ofta tar in studenter eller externa konsulter snarare än att ha kompetensen i företaget (misstänker jag, kan vara en förutfattad mening). Med det sagt är det utifrån den ambitionsnivån en gedigen och välskriven hållbarhetsrapport. Jag har här valt ut två konkreta exempel på miljöarbete som lyfts fram.

Energicentral minskar både miljöpåverkan och utgifter

Särskilt intressant är det uttalade fokus på att identifiera synergier mellan hållbarhet och kostnadsbesparingar, inte minst på energisidan. Där har en investering gjord 2016 i en ny energicentral, som togs i bruk 2017, väsentligt minskat spillvärmesvinn genom att denna kan tillvaratas för att värma upp lokaler via ett internt fjärrvärmenät. 1 200 kWh ger en väsentlig besparing på sikt och uppskattas frigöra 400 kWh grön el som tidigare inhandlats. Vidare tillvaratas spillvärme från vörtproduktion vid öltillverkning och denna tillvaratas sedan för att förvärma vatten till inmäskning.

Det framgår vidare att 97% av den olja man tidigare har eldat har ersatts med miljövänligare substitut. 1 600 kWh grön el produceras nu med träpellets. Energicentralen minskar utsläpp av koldioxidekvivalenter med 3 000 ton årligen.

Presentationen är något rörig men totalt sett har energicentralen minskat energianvändningen med 21 procent per producerad liter, motsvarande 0,163 kWh per liter. Därtill kommer även en energibesparing i ånga och värme enligt ovan på ytterligare 28 procent, motsvarande 0,082 kWh per liter. Det ger naturligtvis en icke obetydlig ekonomisk besparing. Allt som allt ska det hela leda till en besparing på 11 procent (oklart varför total energiförbrukning presenteras två gånger men jag är hur som helst nöjd med att få ett kvitto på att ett seriöst energispararbete genomförs).

Omställning av transporter minskar utsläpp

Kopparbergs konstaterar att en stor miljöpåverkan ligger i transportledet. Där har man ersatt 50 procent av dieseltransporterna vilket har minskat utsläppen av koldioxidekvivalenter med 90 procent. Målsättningen är att uteslutande använda alternativa bränslen i framtiden. Det framgår inte om detta är icke-fossila bränslen eller endast bränslen med lägre miljöpåverkan än diesel.

Övrigt

Det fina AA-betyget i BRC Global Standards imponerar inte så mycket på mig. Det rör sig snarare om en hög livsmedelskvalitet än ett bra hållbarhetsarbete. Man får förutsätta att följa svensk lag om livsmedelssäkerhet tar ett seriöst företag en lång väg här.

För den som befinner sig i Stockholmsbubblan och inte redan känner till det kan nämnas att Kopparbergs sponsrar Göteborgs FC där VD Bronsman är aktiv och drivande i damfotbollslagets Champions League-satsning. Man har också ett integrationssamarbete genom dotterbolaget John Scotts pubverksamhet.

Sammanfattningsvis är det en relativt kort hållbarhetsrapport, om än längre än de ekonomiska rapporterna, som innehåller mycket fluff-fluff. Uppföljning och transparens är lite svårare än i företag som rapporterar mer regelbundet och det är inte helt tydligt över vilken tidshorisont förbättringar har ägt rum. Jag är ändå nöjd över att få ett kvitto på att Kopparbergs bedriver ett seriöst hållbarhetsarbete som både minskar miljöpåverkan och genererar ekonomiska besparingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar