lördag 13 mars 2021

Höjd riktkurs för Minesto som i samarbete med Schneider Electric börjar sin kommersialisering på allvar

Jag gjorde en grundlig genomgång av Minesto i maj förra året (länk) och en uppföljare i september efter en del nyheter (länk). En uppdatering är på sin plats efter gårdagens bägge besked om det industriella partnerskapet med Schneider Electric och en uppdaterad analys från Pareto (som kom ut ett par timmar före pressmeddelandet och inte uttryckligen har betaktat detta i analysen. Det är kostnadsfritt att registera sig på prov hos Pareto och där kan du då själv ta del av hela analysen, läs mer på deras hemsida.

Partnerskapet är en förlösande nyhet då det visar att etablerade aktörer har tilltro till Minestos teknik. Vi vet också att kraftverket av allt att döma har varit i drift i över en vecka varför gårdagens pressmeddelande indikerar att det lär komma fler nyheter under våren och senare i år som i första hand formellt bekräftar teknikverifieringen och den första storskaliga parken på 10 MW i Hestfjord på Färöarna.

Att Minestos teknik är baskraft är ingen nyhet för oss som följer företaget men signalvärdet i att både Minestos och Schneiders VD uttrycker sig tydligt om att de nu erbjuder en förnybar bastekniklösning till potentiella kunder till en konkurrenskraftig kostnad är stort och viktigt.

Varning utfärdas! Minesto gör i nuläget ingen vinst och har begränsade intäkter. Det innebär att Minesto är en volatil aktie förenad med hög risk och du löper risk att förlora kapital. Detta inlägg ska inte läsas som finansiell rådgivning eller rekommendation. Det är endast en sammanställning och personlig reflektion över den nya professionella analysen från Pareto och ny information som företaget har publicerat den senaste tiden. Jag äger aktier långsiktigt i Minesto och även om jag eftersträvar att vara kritisk är mitt perspektiv aktieägarens. Gör därför alltid din egen analys.  

Kommentarer om partnerskapet

Det ska sägas att partnerskapet är ett samarbetsavtal vilket behöver konkretiseras för specifika projekt framöver. Schneider Electric har hur som helst gått ut och bekräftat samma pressmeddelande från sin sida (länk) vilket understryker att det är ett centralt förankrat samarbete med en välrenommerad global aktör.

Samarbetet med Schneider Electric är mycket viktigt för Minesto av en rad skäl:

Schneider Electric är, namnet till trots, en fransk koncern vilket inte är oviktigt givet deras omfattande kunskap om elnät på den franska marknaden i bred mening inklusive vad fransmännen så elegant kallar France d'outre mer (inte fullt lika elegant kallar vi det franska utomeuropeiska områden). Vi vet att flera av dessa, inte minst i Karibien, finns i områden där det finns goda lokala förutsättningar för Minestos teknik samtidigt som energikostnaden är mycket hög (notera att Schneiders affärsområdeschef för mikronät uttalar sig separat i pressmeddelandet). Elnätsföretaget Schneider torde också vara väl synkade med det franska energiföretaget EDF som Minesto ju redan samarbetar med i TIGER-projektet i Bretagne. Det vore en lågoddsare att det franska spåret växer till såväl mikronätsorders som parkorders. Det här är förstås spekulationer från min sida men det stämmer väl med inriktningen som VD Edlund har kommunicerat med marknaden tidigare. Understryker att jag inte har någon aning om hur fort det går men det skulle inte förvåna mig om vi kan se första mikronätsorder kanske redan under 2021 men jag tror definitivt att vi kommer se rörelse på den franska marknaden de kommande 2-4 åren till och med 2025. Det relevanta här är att den idag inte är inprisad i de professionella analyser som har gjorts varför varje sådan order skulle ge en direkt kurspåverkande effekt när den väl offentliggörs. Nedan resonemang utifrån gårdagens Paretoanalys om intäkter per sålda kraftverk ger en tydlig fingervisning.

Schneider Electric är därtill en global aktör som inte minst har en stor närvaro på den asiatiska marknaden. Företaget fick bara för några dagar sedan en utmärkelse för sitt arbete inom förnybar energi i Asien. Som bekant är strömmarna i Ost- och Sydostasien en nyckelmarknad för Minesto och Schneider kan erbjuda fler ingångar där utöver Taiwan. Det innebär även att Schneider å Minestos vägnar kommer kunna marknadsföra produkten och hjälpa till att hitta ytterligare kunder och projekt. Pareto nämner i sin analys också EDF möjligheter att hjälpa till att etablera Minesto i Sydostasien. Det här är förstås också spekulationer från min sida men återigen för att understryka potentialen som partnerskapet erbjuder.

Det viktigaste och mest väsentliga är dock att Schneider Electric har spetskompetens inom elnät. Det här är jätteväsentligt eftersom de kommer ta en betydande del av projektrisken och därmed finansieringsrisken från Minesto. Det innebär att Minesto redan är ett stort steg närmare sin optimala affärsmodell där de, liksom danska vindenergibolaget Vestas, producerar kraftverk som de säljer till kunder och partners som ansvarar för projektplanering, installation och försäljning av el till slutkund. Det här kan inte nog understrykas då det innebär att Minesto i framtiden behöver lägga mindre finansiella resurser på projekten. Men framförallt mindre tid. Nu behöver Minesto förstås en inkörning i de första två projekten men det här är ett mycket, mycket viktigt steg på vägen till en enklare affärsmodell där vi aktieägare slipper bekymra oss om sjökablar, elnät, miljökonsekvensbeskrivningar och liknande eftersom projektutvecklingen blir köpande kunds och projektutvecklarens ansvar.

Det ska också sägas att vi ännu inte vet precis vad gårdagens samarbete innebär för de kommande parkerna. Schneider bör kunna ta ansvar för elnätsdistribution men det är ännu inte klart om det blir de som köper kraftsverksparkerna på Färöarna och i Wales eller en annan partner. En sannolik variant vore att Schneider köper elnätet och färöiska SEV köper kraftverken och gör upp sinsemellan hur kunder på Färöarna faktureras för den producerade el de använder men det är bara min spekulation. Det är, precis som VD Edlund tidigare har sagt i presentationer liksom framgår av Paretos analys igår, rimligt att anta att ett pressmeddelande som bekräftar den första stora parkordern på 10 MW i Hestfjord på Färöarna kommer under våren, gissningsvis redan i april så snart verifieringen är avslutad.

Utöver signalvärdet till marknaden av samarbete med en global elnätsaktör är det ett stort symbolvärde i sig i partnerskapet eftersom det visar att Schneider litar på att Minestos teknik fungerar. Det innebär i sin tur att den verifiering som nu pågår på Färöarna antagligen redan har givit partnern tillfredställande data. Det innebär i sin tur att teknikrisken har minskat väsentligt jämfört med för ett år sedan. Jag skrev i mina tidigare inlägg om vad det innebär för aktiekursen då sannolikheten att lyckas idag är långt närmare 100 procent än 50 procent (jämför viktning i Västra Hamnens diskonterade kassaflödesanalys från ifjol). Personligen tycker jag att detta var tydligt nog från pressmeddelandet den 1 december men nu har vi alltså fått ytterligare en signal i sådan riktning. Av allt att döma har kraftverket nu varit i kontinuerlig drift i Vestmannasund i åtminstone en vecka. Jag har inte insyn i DNV verifieringsprocess eller hur länge den pågår och hade fel i mina gissningar i höstas om det men tror ändå att det är rimligt att anta att vi kommer få ett positivt besked på ett eller annat sätt under april i den frågan.

Det är värt att titta lite extra på vad som faktiskt sägs i pressmeddelandet för att låta det hela sjunka in.

För att dra nytta av det kundvärde som havsenergi besitter kommer Minesto och Schneider Electric arbeta mot ledande användare bland oberoende kraftproducenter och elbolag, samt integrera Schneider Electrics kunnande och produkter med Minestos banbrytande havsenergiteknik.

Det här innebär att bägge företagen kommer söka konkreta affärer och projektmöjligheter hos ledande kraftproducenter och elbolag. Min spekulation om EDF ovan blir i sammanhanget fullt rimlig.

Projekt från mindre microgrid-installationer till storskaliga parker kommer att identifieras, utvärderas och utvecklas gemensamt, vilket inkluderar att utforska parternas befintliga pipelines av potentiella projekt. Samarbetet sträcker sig från teknisk systemintegration och projektledning till möjligheter kring försäljning och projektfinansiering.

Utöver det självklara att Schneider kommer involveras i endera av de existerande projekten får vi här också flera mycket viktiga besked. Vi får veta att man kör både storskaliga park-spåret och micro-gridspåret parallellt. Det innebär i praktiken att Minesto i år kliver in i fasen där man kan börja samla avsiktsförklaringar och konkreta orders på hög precis som vi har sett i Azelio under fjolåret. Understrykas bör att större parkorders utöver redan kända samarbetspartners i väsentligt inte är inprisat i aktiekursen. När det sker vet jag inte men att det de kommande åren lär trilla in idag inte kända orders och kunder förefaller rätt sannolikt. Att Schneider kan avlasta i projektledning innebär att Minestos kapacitet att köra fler projekt parallellt ökar. Minesto har dessutom rekryterat 4 tjänster under början av året i detta avseende och står väl rustade för att öka farten. Flaskhalsen är alltjämt produktionskapaciteten som är god nog till befintliga projekt men behöver öka när tillväxten ökar bortom det om ett par år. Vi får också beskedet att Schneider kan bistå i projektfinansiering i linje med spekulation ovan. Det innebär, precis som Pareto senare skriver, att finansieringsrisken sjunker väsentligt i Minesto liksom att Schneider kan agera dörröppnare för ytterligare kommersiella möjligheter för Minesto.

Titta förresten gärna på det tjusiga videoklippet i Schneiders pressmeddelande. Det är inte nytt men påminner om hur elegant Minestos teknik är.

Kommentarer om analysen

Pareto höjer sin riktkurs från 23 kronor i maj 2020 till 28 kronor idag. Som vanligt bör påminnas om att den här typen av analyser har en kort tidshorisont på högst 12 månader (även om analysen tittar på de kommande 4-5 åren) och för den som blickar längre fram i tiden med en långsiktig tidshorisont finns ytterligare uppsida (mer om det nedan). Som alltid bör man också läsa analyser i detalj för att förstå vilka antaganden de är uppbyggda på då det finns faktorer som kan ge ytterligare uppsida då de ännu inte är inräknade (eller omvänt nedsida om de inte inträffar). 

Något som gör mig en aning fundersam är att Pareto nämner att Minesto indikerar ett pris på 3-3,5 miljoner euro per MW vid försäljning av kraftverk. Tidigare har Minesto, Pareto och Västra Hamnen Corporate Finance talat om ett försäljningspris mellan 10-18 miljoner kronor men då har det å andra sidan varit tal om 0,5 MW märkeffekt/DG500 vilket väl motsvarar samma försäljningspris när vi i den första parken har en märkeffekt på 1-1,2 MW per kraftverk (8 kraftverk till Hestfjord skulle då kosta kunden 24-28 miljoner euro). Ska tillägga vilket jag nog inte skrev i de tidigare inläggen att märkeffekt avser den högsta effekt kraftverket producerar men stora delar av tiden är effekten lägre. I praktiken beställs därför fler kraftverk än endast märkeffekten och det är också rimligt att anta att ett par extra kraftverk per park beställs för att kunna byta ut smidigt och säkerställa kontinuerlig drift vid löpande underhåll.

Pareto landar i en riktkurs på 28 kronor per aktie jämfört med 23 kronor per aktie i maj förra året. Diskonteringsräntan är alltjämt 12 procent vilket varken är högt eller lågt (jämför att Minesto har ett partnerskap med den brittiska försäkringsaktören Renewable Risk sedan tidigare som tillämpar motsvarande räntenivåer) men räntenivåutrymmet är nedåt snarare än uppåt. Det bör också understrykas att Pareto landar på olika slutsatser beroende på om de tillämpar en EV/EBIT, EV/sales eller diskonterad kassaflödesanalys. I linje med kommentarer till tidigare analyser föredrar jag personligen den diskonterade kassaflödesanalysen där de landar i en riktkurs mellan 31-33 kronor, något lägre i de andra två modellerna.

Viktigt är också att förstå analysens avgränsningar. Underhåll, licensering och eftermarknad inkluderas inte (vilket faller sig naturligt i ett så tidigt skede med en riktkurs på ett års sikt). Dessa beräknas utgöra 10-20 procent av varje affärs värde för Minesto (jämför 3-7 miljoner kronor per MW).

Därför är det också viktigt att förstå vilken installerad kapacitet som ligger till grund för Paretos analys. Genom att förstå det ser vi också vilken potential som finns bortom vad som är inprisat. Pareto räknar med 102 MW installerad kapacitet 2025 (95 kraftverk) varav 6 MW redan 2022 (jämför 4 MW i Paretos analys för 9 månader sedan), 22 MW 2023 (jämför 14 MW senast) och 53 MW 2024 (här har Pareto nu sänkt till 49 MW, antagligen en konsekvens av att mer kapacitet installeras 2022-2023 men det ger också utrymme att revidera upp riktkursen i framtiden om Minesto överträffar dessa förväntningar).

Vi kan härifrån härleda att Minesto går runt redan under 10 sålda kraftverk per år varefter resten är ren vinst. När Minesto gör en vinst per aktie på 0,53 kronor per aktie år 2023 vid endast 22 MW installerad kapacitet kommer vinsten vara långt mer än 4 gånger så stor år 2025 när 102 MW installeras. När jag skriver vinst (EPS) är det viktigt att understryka att Minesto förväntas bli kassaflödespositiva först 2025 varför det även rör sig om en bokföringsteknisk vinst inklusive stöd. Tyvärr erbjuder Pareto i den reviderade analysen inte detaljerade estimat även för 2025 (se deras analys från maj och mitt blogginlägg från september för närmare kommentar) men det är återigen uppenbart att Minesto kommer tjäna en bra bit bortom 2 kronor per aktie i vinst när företaget säljer mer än 100 MW per år. Därav är det i sin tur uppenbart att Minesto om en försäljningsvolym över 100 MW årligen uppnås kommer värderas för att uttrycka det blygsamt och försiktigt en bra bit över nuvarande all time high.

Jag tycker att de här resonemangen där Pareto uppskattar antal sålda kraftverk är den allra mest intressanta delen av analysen. För som Pareto själva skriver finns en potential på mellan 110 MW och 200 MW bara hos Färöarna och Holyhead, Wales vilket innebär att det redan hos kända kunder finns potential att sälja dubbelt så många kraftverk som Pareto räknar med (anledningen är att färöiska SEV själva har en plan intill 2030, det scenariot finns beskrivet i flera färöiska rapporter och vetenskapliga publikationer).

Det här är också något som Pareto beskriver tydligt i analysen även om Pareto fortfarande är konservativa och försiktiga i sina kalkyler och ännu alltså endast räknar in 102 MW. Pareto understryker att Minesto siktar på att i framtiden sälja kraftverk till parker i en skala om 50-100 MW, alltså en enskild parkorder skulle i framtiden kunna motsvara nästan hela det värde som ligger till grund för nuvarande analys och riktkurs. Det är avgörande att förstå den här biten och därför värdet av att vara långsiktig i Minesto. Vi vet att den globala potentialen överstiger 600 GW (räknat för DG500 varför teknikutveckling och ytterligare kartläggning på ännu inte kartlagda marknader torde innebära att den egentliga marknaden överstiger 1 000 GW). Bara en marknadsandel på 1 procent skulle räcka för att sälja kraftverk för resten av min livstid. Givet patent och att tekniken ännu är unik i strömmar med en hastighet under 2 m/s är det tvärtom sannolikt att Minesto kommer kunna ta större marknadsandelar än så de kommande tre decennierna.

Pareto lyfter också fram de nya möjligheterna för offentliga stöd samtidigt som de understryker att de inte bedömer att Minesto behöver ytterligare emissioner eller stöd i sig för att klara kommersialiseringen. Dessa är alltså inte inräknade i riktkursen då sådana tillskott alltjämt behöver bekräftas. De nämner EU-kommissionens mål om 1 GW installerad marin energy 2030 och 40 GW 2050. Där torde Minesto vara ett av de företag som i praktiken kan stå redo att nå installationer på en skala över 100 MW. Vågenergiföretag som t.ex. Corpower är fortfarande på teststadiet några år till. Utöver det vet vi sedan tidigare att Minesto väntas ansöka i UK program contracts for difference för finansiering till den första parken i Wales. Med Bidenadministrationens tillträde i USA är det rimligt att anta att det också kommer finnas möjligheter att få stöd på den amerikanska marknaden. Noterbart är den amerikanska marknaden bättre kartlagd och det går att installera minst fem gånger så stor kapacitet där (200 GW) som på den europeiska marknaden. Alla eventuella ytterligare offentliga stöd de kommande åren blir alltså en ren bonus för aktiekursen.

Det väsentliga är att det är fullt möjligt att räkna på ett långsiktigt case för Minesto utifrån ovanstående information. Osäkerhetsfaktorerna och felmarginalerna i en sådan kalkyl blir förstås stora men när jag räknar defensivt på en mycket blygsam marknadsandel på 10 års sikt med en intäkt på 10 miljoner kronor per sålt kraftverk (1 MW märkeffekt) och en marginal på 10 procent och därefter multiplicerar med ett normalt P/E-tal (trots att Minesto lär värderas närmare P/E 75 än 20 så snart företaget går med vinst) får jag affären att gå ihop mer än väl trots att det är väsentligt lägre än de 30 miljoner kronor och minst 20 procents marginal som Pareto räknar med (noterbart hade Vestas större marginal än 20 procent trots att de verkar på en konkurrensutsatt marknad). Jag är i grunden värdeinvesterare och anser liksom min största investeringsförebild László Szombatfalvy att en bra affär ska gå att räkna på en servettskiss. Det testet håller för Minesto samtidigt som uppsidan är mycket stor i mer normala och mindre defensiva scenario.

 Färöarna 
(free Pixabay image with credit attributed to David Mark)

Avslutande reflektioner

Det är fascinerande hur mycket information man kan gräva fram enbart genom att göra sig själv besväret att lugnt och metodiskt över tid sätta sig in ordentligt i företagets verksamhet, rapporter och kommunikation med marknaden. Det har klagats senaste månaderna på placeraforumet på Minestos kommunikation men jag tycker nog att man missar poängen. Jag tycker personligen att VD Edlund har varit tydlig i de presentationer han har gjort de senaste tre månaderna att företaget är nära ett partnerskap. Risken har helt uppenbart varit lägre än i somras vilket samtidigt inte återspeglats i aktiekursen. Pareto skrev dessutom i sin kommentar till milstolpen den 1 december när Minesto leverarade el att de reviderade sin analys efter att teknikrisken hade minskat. Därför har det varit fullt möjligt att förutse dagens bägge nyheter även om man inte vet precis innehåll eller tidpunkt för tillkännagivandet (jag trodde personligen att det skulle dröja tills efter rapportperioden och att verifieringen skulle gå snabbare än vad den har gjort).

För egen del innebär dagens besked att portföljen raskt har studsat tillbaks till historiska toppnivåer med ett värde som överstiger 3,5 miljoner kronor netto och 4 miljoner kronor brutto. Nya milstolpar är inom räckhåll. Samtidigt är avkastningen relativt insättningar lägre än i somras och åter till höstens nivåer.

Som jag har skrivit tidigare har jag i ljuset av den information som vi faktiskt har fått från företaget och deras VD använt de tre senaste månaderna till att gasa och öka i Minesto. Det innebär att jag hoppas på att få mellan 5-15 procent mer aktier än jag hade planerat för ett år sedan och mer än dubbelt så många som jag ursprungligen planerade. Nu sitter jag trygg och nöjd och följer med stor spänning och intresse den här resan. Understryker igen vikten av att vara långsiktig. Som analyserna visar och som jag har skrivit i mina tidigare inlägg är det här en aktie där de verkligt stora förtjänsterna är 5-10 år bort i tiden när företaget är kommersialiserat men som analyserna visar och som jag har beskrivit finns nog så god potential också på vägen dit. Som vi såg idag korrigerar marknaden snabbt vid avgörande nyheter. Därför spekulerar jag inte med att försöka tajma marknaden utan är rakt igenom långsiktig med mycket tålamod. Det räcker gott.

Jag vet inte hur aktiekursen utvecklas i det korta perspektivet och det intresserar mig egentligen inte speciellt mycket eftersom mitt perspektiv är bortom 2025 när företaget har potential att sälja parkorders för 100 MW årligen. Jag fäster därför ingen större vikt vid teknisk analys men noterar att aktien idag stängde en bra bit över MA50 för första gången på mycket länge samtidigt som aktien under dagen var över MA200 som lär passeras snart. Fundamentalt ger dagens bägge nyheter ytterligare stabilitet samtidigt som aktien nu har ett rejält stöd vid den nya botten runt 20 kronor per aktie.

Jag ser det också som en utveckling som investerare att jag har klarat av att rida ut en nedgång på nära 40 procent, för mig sex-sjusiffriga belopp för portföljen som helhet under perioden, från all time high i mitt största innehav utan att låta mig stressas att sälja utan istället rationellt lutat mig tillbaka i min grundanalys. Jag är ytterst tacksam över möjligheten att kunna öka mer än jag någonsin hade vågat drömma om på dessa nivåer de senaste månaderna. Återstår nu att lösa in så många optioner som möjligt.

Närmast blickar jag fram emot Minestos bokslutskommuniké redan nästa torsdag den 18 mars. Som vanligt kommer det bli rubriker om förlust, naturligt för ett företag som ännu är i uppbyggnadsfas, men det ska bli intressant att se hur stora utgifterna blev under 2020 och hur mycket kapital som finns kvar. Min förhoppning är att vi ser en förlust under 1 krona per aktie, i så fall är jag nöjd nog. Och helst en soliditet fortsatt över 90 procent. Men mest spännande blir att läsa VD-ordet för ytterligare riktning.

Sum tú reiðir, skalt tú liggja.

10 kommentarer:

 1. Otroligt kul att du bevakar Minesto. Det har varit väldigt lite nytt senaste tiden.
  Jag har spekulerat att Brexit ställde till det en hel del för Minesto och att de fått ändra sina planer. Den naturliga vägen att expandera i Europa borde vara att etablera sig runt UK som har så mycket tidvattenströmmar och har väldigt stort behov av ny elproduktion och de satsade mycket på Holyhead vad jag förstår. Med Brexit och det stora engagemanget från EU Låter det smart att slå sig ihop med Schneider.
  Det blir väldigt spännande nu vad cost/MWh visar sig ligga på. Jag tänker det kommer komma ut när anläggningen på Färöarna är igång? Har du någon uppfattning om det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Kaktus! Roligt att du gillar inläggen om Minesto. De hör till de mest lästa och är förstås roligt att lägga ned tiden att skriva när det finns ett intresse!

   Jag tror inte att Brexit i sig har påverkat projekt eller finansieringsmöjligheterna i UK. VD har löpande bekräftat en god dialog med WEFO i Wales och vi vet att UK i år har en runda contracts for difference där Minesto har en utmärkt möjlighet att söka projektstöd i en särskild pott för bl.a. marin energi. Däremot tror jag att ovissheten kring hur Brexit skulle se ut kan ha bidragit till att Minesto började på Färöarna istället och körde det franska spåret parallellt. Samtidigt tror jag att det lika mycket är sprunget ur intresse från dessa parter. Avtalet med SEV på Färöarna kommer ge intäkter under 2021.

   När det gäller LCOE tror jag det är klokt att ha modesta förhoppningar på när ny data kommer. Jag misstänker att det kommer först när Minesto har sin första 10 MW-park igång och kan räkna på helheten. Tydligt är dock att kraftverken har en högre märkeffekt (0,5-0,75 låg till grund för LCOE-kalkylen jmfr 1-1,5 MW idag i samma skala) och har en långt mer kostnadseffektiv och mindre tidsödande (=längre drift) teknik för installation och operativ drift än när kalkylen gjordes. VD har också sagt att den är beräknad på relativt små parker varför det är rimligt att anta att LCOE kommer revideras ned när det finns komplett data från den första parken i lite större skala.

   Skrev en uppföljare nyss om bokslutskommunikén som släpptes i morse. Kostnadskontrollen är imponerande för ett tillväxtföretag på väg in i kommersialisering och lönsamhet. Soliditet på 96 procent och eget kapital på mer än 10 ggr 2020 års utgifter!

   Radera
 2. Menar du att LCOE för den första etappen på Färöarna kommer vara högre (dvs sämre) än kommande större anläggningar?
  Det här med Brexit - det jag funderade på var om EU som stått för mesta stödet initialt har krav på att verksamhet som de finansierar ska utvecklas inom EU. jag är mest nyfiken på hur EU lägger upp sitt stöd till start-ups.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Kaktus!

   LCOE är lägre första 100 MW framförallt eftersom Minesto därefter får mer stordriftsfördelar som sänker kostnaderna uppemot den första GW installerat totalt.

   Precis hur stora parker de initialt har räknat på vet jag inte men skulle gissa på mellan 10-30 MW och definitivt inte högre än 70-80 MW då det är den initiala storleken för Holyhead före teknikutveckling av bl.a. ökad märkeffekt. Skulle Minesto bygga ännu större parker, omkring 100 MW eller mer, finns antagligen möjlighet till olika stordriftsfördelar som pressar kostnaderna per park. Oavsett är det uppenbart att LCOE kommer sjunka under nuvarande kända kalkyler pga kombination av teknikutveckling (ungefär dubbelt så hög märkeffekt), stordriftsfördelar (här kommer produktion i framtiden kunna effektiviseras och skalas upp ytterligare) och effektivare operativ drift (mindre kostnadsintensiv och tidskrävande installationsprocedur). Jag är säker på att Minestos kraftverk i 1,2 MW-skala vid 1 GW installerat totalt kommer kunna pressas en bra bit under en LCOE på 40 EUR/MWh.

   När det gäller EU-stödet känner jag inte till detaljer kring hur det fungerar. Men som jag förstår det går det ändå att få stöd i flera program då Minesto ju är ett svenskt företag (Färöarna är tekniskt inte med i EU till skillnad från Danmark).

   Närmast är det väl innovationsfonden som Minesto bör ha sökt. Där bör Minesto få besked kommande veckor om de går vidare till andra rundan och slutgiltigt besked framåt sommaren kring om de beviljas stöd, som högst upp till 60 procent av de relevanta projektkostnaderna.

   För övrigt verkar också Azelio och Climeon ha sökt finansiering: https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/innovation-fund/public_project_database_en.pdf

   Radera
  2. Hej
   Intressant att de har flera spår både geografiskt och för typ av anläggningar. Det är väl både en styrka och en utmaning.
   Har du sett siffran 40 EUR/MWh någonstans? Det låter väldigt bra? Det är väl det här alla väntar på nu. SeaTwirl hoppas på EUR 50/MWh tydligen som en referens.
   Jag visste inte att minesto sökt om ännu mer stöd. Lyckas de med det är det verkligen ett tecken på att de har potential.

   Radera
  3. Kom ihåg att Minestos affärsidé är att sälja kraftverk. I framtiden ska de inte hålla på i varje enskild projekt som de gör på Färöarna just nu. Tanken är att partners som Schneider och EDF kommer sälja helhetslösningar åt Minesto som endast säljer kraftverk till partners. När det sker kommer Minesto kunna växa mycket fort och kostnadseffektivt.

   VD Edlund brukar ha med ett LCOE-diagram i sina presentationer. Du ser den t.ex. ca 10 minuter in i hans presentation för Aktiespararna i februari. Den är ursprungligen från 2017 och har inte tagit in de 2 senaste årens teknikutveckling fullt ut. Hur mycket ytterligare den justeras ned vågar jag inte gissa men helt klart kommer Minesto kunna erbjuda baskraft på kommersiellt konkurrenskraftiga grunder utan stöd eller miljöpremie när företagets produktion och orderbok når stordriftsfördelar. Det är dock fortfarande tidigast 2024-25.

   VD Edlund har pratat om möjligheten till stöd i både EU och UK, bl.a. på stämman ifjol. Utgår från att Minesto söker både innovationsfonden och contracts for difference. Det verkar vara en fördel med kostnadseffektivitet och hoppas de får stöd till parkerna, det är i så fall inte inprisat i Paretos riktkurs.

   Gillar SeaTwirl och har ägt aktien men den åkte ur portföljen när jag ökade i Minesto förra året. Utmaningen för SeaTwirl är dock att de verkar på en redan starkt konkurrensutsatt marknad. Även om SeaTwirl har en potentiellt mycket kostnadseffektiv teknik har de en uppförsbacke då konkurrenter kan erbjuda paketlösningar med partners och redan har stordriftsfördelar. Sedan finns det ytterligare något företag som experimenterar med "flytande" vindkraftverk. Jag ser SeaTwirl mer som ett uppköpscase - när de har bevisat tekniken köps de antagligen upp av Siemens, Vestas eller någon annan jätte inom vindenergi. Det gör att uppsidan i så fall torde vara lägre då de inte hinner få ut hela sin potential.

   Radera
  4. Du nämner Baskraft och det är väl nyckelordet med Minesto. Om Minesto kan erbjuda baskraft så kan de ha högre LCOE än vidnkraft och ändå vara bättre. Ska kolla presentationen.
   Jag läste eur 100/MWh på ett ställe på Minestos site men det går förhoppningsvis ner närmaste åren.
   SeaTwirl har ju en unik teknik som gör att de fortsätter producera ett tag efter att vinden försvunnit. Det verkar extremt smart. Men det låter som en viktig poäng att det nog är svårare att komma in i den nischen.

   Radera
  5. Ja baskraft är en jättefördel verkligen. Det finns en vetenskaplig studie där man har räknat på baskraft på Färöarna för Minestos tekinik (se fig 1): https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9323058

   Det stämmer bra med 100 EUR/MWh men det är initialt vid de första 2*10 MW-parkerna. Minesto har enligt tidigare kalkyler en LCOE under 75 EUR/MWh redan vid 100 MW installerat och misstänker att den redan är lägre pga teknikutveckling.

   Radera
 3. Lyckas inte komma åt den där studien?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Konstigt ovan länk ska fungera. Den heter "100% Sustainable Electricity in the FaroeIslands: Expansion Planning ThroughEconomic Optimization" och är publicerad i IEEE Open Access Journal of Power and Energy.

   Radera