lördag 30 april 2022

Utdelningar och nya aktieköp under april

April är traditionellt en bra utdelningsmånad, så också i år. 10 565 kronor bokförs in på kontot netto efter utländsk källskatt. Det är lägre än förra året. Ofta beror sådant på extrautdelning då eller att någon aktie i år delar ut i maj istället. Ett tjugotal aktier bidrog. Störst utdelningar fick jag från Multiconsult och Skanska men även Avanza, Castellum, Cloetta och Gjensidige bidrog också med fina utdelningar.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag hade satt undan kapital för att ha utrymme att vara med i en emission i Cibus. Nu blev det en riktad emission vilket jag tycker är synd då det blir utspädning för oss som inte är med och generellt vill jag helst teckna fullt om det blir en emission i aktier jag äger och tror på. Hur som helst möjliggör emissionen ytterligare förvärv och en ökad soliditet vilket gagnar mitt innehav på längre sikt.

Därför har det istället blivit utrymme för att öka portföljen lite mer än vad som initialt var planerat. Det innebär i sin tur även att belåningen är högre än vad som initialt var planerat. Min ursprungliga plan var att den skulle vara åter under 7 procent nu men faktum är att den med sina 9,2 procent ändå är något lägre än i mars. Jag bibehåller balansen mellan att minska bit för bit och samtidigt fortsätta att återinvestera utdelningar i nya aktier. Det blir lagom att få ned belåningen till nästa nivå lagom till sommaren. Kapitalförsäkringen är redan på en långsiktigt mycket solid nivå men investeringssparkontot vill jag sänka lite ytterligare främst för att få ned räntan till en mer förmånlig nivå.

Så till köpen. Först och främst har jag tagit in ett nytt innehav i portföljen i Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Det är en aktie som jag har varit mycket kluven till en längre tid och växt in i bit för bit. Först har jag haft tveksamheter kring olika turer kring företaget, därefter har jag tyckt att värderingen har varit i högsta laget då det är ett fastighetsbolag med begränsad tillväxt som inte bör värderas till en lägre direktavkastning än jämförbara konkurrenter. Man har helt enkelt betalat premie trots en relativt hög risk givet företagets soliditet. När aktiekursen nu har halverats det senaste halvåret samtidigt som företaget levererade en god nog rapport tyckte jag att det var läge att ta in en första beskedlig position. Företaget har tillräckliga intäkter för att bära utdelningen (även om jag inte är lika övertygad därom om VD långsiktiga utdelningsvision), det har en soliditet och belåningsgrad som är starkare än jag hade förväntat mig (väl medveten om deras kreditrating) och aktien handlades till rabatt på över 50 procent jämfört med EPRA/NAV. Min slutsats blev att risk-reward är god nog. Men det som framförallt lockar är att de köpte upp mitt fina innehav i Hemfosa som är en portfölj av defensiva fastigheter med relativt låg risk. Jag har nu tagit en position på drygt 1 procent av portföljen i företaget vilket givet att det jämte Cibus är den enda andra månadsutdelaren i Sverige kommer räcka för att köpa ett mindre antal aktier endast på återinvesterad utdelning varje månad. Jag ser det helt enkelt som att innehavet nu får rulla på av sig själv.

Den här månaden har köpen blivit mer fokuserade då flera aktier har återhämtat sig sedan månadsskiftet februari-mars. Jag har ökat mitt innehav i Inwido med 45 procent. Jag har försökt läsa in mig så gott det går kring vilka utmaningar företaget kan ha som motiverar den senaste tidens nedvärdering. Marginalerna är något lägre och kanske kan företaget missgynnas om konjunkturcykeln går in i en ny fas men på det stora hela framstår företaget som undervärderat även medräknat lägre vinster och sänkt utdelning. När aktien handlas till en direktavkastning på 4,5 procent och vid något tillfälle till och med över 5 procent och jag får utbetalningen av årets utdelning från Inwido redan om två veckor framstår det som riktigt bra. Den sista ökningen gjorde jag på den bästa Q1-rapporten någonsin från företaget. EBIDA-marginalen hade stärkts och de har en stärkt orderbok. Även om man ska ha respekt för att det kan finnas negativa eftersläpningseffekter ser det just nu åtminstone ut som att mitt case håller. Gott nog så.

Ett företag som jag bevakar noggrant givet utmaningarna och emissionen under pandemin är Scandic. Det är i grund och botten ett företag med en solid marknadsposition på hemmamarknaden och som före pandemin var en utmärkt utdelningsaktie. Det är lite av ett dogs-case just nu då marknaden tenderar att rata företag och sektorer som har påverkats särskilt av pandemin. Det är en bit kvar till lönsamhet och därav räknar jag inte med utdelningar i år, kanske ej heller nästa år, men beläggningsgraden hade vid slutet av kvartalet återhämtat sig till 53,5 procent vilket fortfarande är en bit kvar till de finaste noteringarna före pandemin. Likväl är det en signal om att kunderna återvänder. Man ska komma ihåg att företaget ännu påverkades av restriktioner i början av kvartalet varför vi borde kunna förvänta oss bättre rapporter framöver. Att företaget levererar en positiv EBITDA igen och en EBITDA-marginal på 19,8 procent är en tydlig indikator om en återgång till vinst. Givet att företaget ännu presterar negativt resultat bör dock betonas att det finns en väsentlig risk i caset om nya externa chocker påverkar verksamheten negativt men jag tror i utgångspunkt att de annars rider ut stormen och kan leverera vinst i år och utdelning inom 1-2 år. Utifrån ett sådant case är aktien rätt bra värderad då de vid full verksamhet och stabilitet igen bör kunna leverera en utdelning över tid på flera procents direktavkastning mot min pandemi-yield on cost.

Två andra lite mer riskabla case är BASF och KONE. Det är två aktier som jag redan äger och den senare har jag skrivit om på bloggen tidigare. Bägge har just nu en del utmaningar och man får förmoda att de påverkas av det extrema läget i omvärlden. Jag är milt uttryckt inte imponerad av nyckeltalen i något av företagen så det bör understrykas särskilt att ökningen är lite av en chansning i ett case att de i framtiden återgår till historisk lönsamhet när omvärldsfaktorerna normaliseras. Bägge är i grunden gedigna och stabila företag med en bra verksamhet och marknadsposition. Jag har bevakat dem i minst ett halvårs tid då värderingen länge har varit rätt lockande men de svaga nyckeltalen har avskräckt investering tidigare. Nu tyckte jag dock att risk-reward tippade över till att öka lite grann, det beror också på att det är länge sedan jag ökade i aktierna och så länge det är någorlunda motiverat vill bibehålla en hygglig portföljandel.

Och ja, jag har ökat i Minesto. Det kom en riktigt fin nyhet i mitten av april om att företaget har lagt fram en plan som har förankrats hos nyckelaktörerna på Färöarna om totalt upp till 120 MW fördelat på fyra till fem namngivna parker. Det här är väsentligt mer än jag räknade med i mina egna genomgångar av företaget när jag gick på djupet i att läsa in mig på företaget under 2021. Det är också minst en ny park som jag inte tidigare har hört om. Det bör understrykas att Dragon Class-kraftverket nu inom kort (antagligen redan i maj) bör köras i drift en tid och att en order med parkinvesterare behöver sys ihop men den brasklappen har gällt hela vägen för caset och min slutsats blir att den ekonomiska potentialen kring företagets värdering också de kommande åren borde vara väsentligt högre än jag tidigare hade kalkylerat med. Jag går just nu igenom mina tidigare inlägg som jag skrev för ett par år sedan och jämför dem mot utvecklingen sedan dess så det kommer ett inlägg så småningom men den övningen får ta den tid det tar.

Inför maj väntar jag nu på företrädesemissionen i Axfood. Det förvånar mig lite att företaget ser behov av att ta in kapital men det är en av mina defensiva hörnstenar i portföljen och givet att det är 1 ny aktie per 30 befintliga aktier man får teckna rör det sig inte om några jättesummor. Kursen i företrädesemissionen är 215 kronor vilket är en riktigt fin rabatt. Naturligtvis kommer jag att teckna fullt och även hålla ett litet öga på om det kommer uppstå lägen att fånga lite fler aktier eller teckningsrätter till bra pris.

Apropå räntor har Avanza nu ändrat så att man har möjlighet att belåna räntefritt även över 50 000 kronor men bara för vissa utvalda säkrare aktier och givet en viss diversifieringsnivå på portföljen. Jag kommer ta för övning i maj att kolla lite extra på vilka aktier i portföljen som berörs. En sund strategi vore att återinvestera lite mer utdelning i dessa aktier vilket ger en fin kombination av bibehållen hävstång och närmare till nollränta. Tyvärr är det sällan fyndläge i dessa aktier men det får bli ett särskilt projekt i maj.

torsdag 14 april 2022

Påskläsning: Mer Börspsykologi

I anslutning till påskledighet har det äntligen blivit utrymme till lite fördjupad läsning. På börsfronten blev det äntligen tid att läsa Christofer Anderssons uppföljare Mer Börspsykologi. Christofer har sedan dess nyligen även gett ut en tredje bok livet, börsen och allting

Som utlandssvensk blir det en viss eftersläpning i att läsa svenska böcker då de köps in vid hemmavistelser och i sin tur läses under längre ledigheter. Därför är det först nu som det har blivit av att läsa Mer Börspsykologi men det var också väl värt väntan. När det gäller filmer är det ofta svårt att infria förväntningar på en uppföljare men jag tycker att det här är en uppföljare som på flera sätt faktiskt är bättre än företrädaren.

Även om det är en uppföljning till Börspsykologi - så blir du en bättre investerare där det är naturligt att läsa nämnda bok först där flera grundläggande koncept gås igenom vilka också återkommer i förbibarten (t.ex. confirmation bias, aktivitetsbias, fear of missing out) tror jag att det fungerar lika väl att läsa Mer Börspsykologi fristående.

En fördel med boken är att den är pedagogiskt skriven, knappast en slump givet författarens profession, och jag upplever dessutom att språket flyter på bättre än i den första boken. Liksom i den första boken är det ett växelspel mellan teori, konkreta exempel och reflektioner. Växelverkan mellan dessa olika delar i de flesta kapitel flyter på ännu bättre i uppföljaren vilket gör det till en smidig läsupplevelse.

I Mer Börspsykologi får vi bekanta oss med en rad fördjupande teorier.  

Med 2020-2021 i färskt minne gillar jag särskilt kapitlet om Gamblers fallacy där farorna med att inte se slump och sannolikhet för vad den är gås igenom. Jag gillar också hur kapitlet motverkar att se börsen som ett kasino och hur Cristofer nämner att förvånansvärt många ser en del av sin portfölj som ett roulettehjul. Det här kapitlet bidrar med ytterligare en viktig pusselbit i skillnaden mellan långsiktiga investeringar och kortsiktig spekulation gränsande till hasardspel.

Pris per känsla och inte per kilo går bland annat igenom ägandeeffekten och våra olika sätt att förhålla oss till värdering (willingness to pay/accept passerar förbi i resonemanget). Nästa kapitel om IKEA-effekten, hur vi tenderar värdera saker vi har investerat tid och arbete i mer oavsett om resultatet blev bra eller inte, tillför också en tydlig fördjupning till de teorier och bias som presenterades i den första boken. Det ger ett intressant perspektiv på att även om det alltid är bra att fördjupa sig och göra ett gediget arbete gör man klokt i att också vara medveten om att det finns bias relaterat även till det.


Konceptet Soldat eller Scout tycker jag kanske är väl förenklat och tillför mindre. Framförallt eftersom det finns många guldkorn i kapitlet som hade förtjänat att utvecklas och fördjupas ytterligare. Ett sådant är det kloka resonemanget om skillnaden mellan risk och osäkerhet liksom att förhålla sig till det genom att acceptera risk-reward-konceptet. Likaså resonemanget om att också ett icke-agerande, med referens till Buffet och Munger, är ett aktivt val. Dessa resonemang tycker jag hör till de mest intressanta och de kunde gärna fått ytterligare lite mer utrymme.

Framåt slutet gås även fenomenet med home bias igenom, tendensen att investera i det som är nära och hemtamt snarare än det som kanske är lika gott men mindre nära. Som utlandssvensk är jag nog inte enig här fullt ut. Förvisso är det på de flesta fungerande marknader lätt att få information från företagen i realtid på samma villkor som hemma vilket är det mest väsentliga. Det är också riktigt att man kan ta en risk i att vara för exponerad mot sin hemmamarknad då valutadiversifiering kan vara sunt liksom att det finns många utmärkta företag på de större marknaderna som inte sällan kan vara bättre än hemmavid och diversifiera portföljen även med segment som är underrepresenterade på den svenska börsen. Dessutom fungerar de flesta multinationella företag av rent affärsmässiga skäl på ett liknande sätt rent strukturellt oavsett var deras huvudkontor formellt är registrerat. Men man riskerar samtidigt att missa kulturella skillnader, inklusive i synen på företagande. Vidare riskerar man att senare fånga upp nyheter som kan läcka ut lokalt, inte minst i de fall där det rör sig om andra språk än svenska eller engelska.

Som kultur- och historieintresserad tycker jag att det är elegant att bokens poänger kryddas med olika citat och referenser från Sokrates den enda sanning jag vet är att jag inte vet till att citera Kenny Rogers the Gambler. Vi får även vår beskärda del av visdomsord från klassiska investerare som Warren Buffet. 

Boken innehåller också en rad exempel med verkliga aktier för att göra exemplen mer realistiska. Det är idel aktier som har figurerat flitigt bland börsintresserade de senaste åren alltifrån Disney, EVO, Netflix till Tesla, AT&T, Pepsi, Coca Cola och SCA eller Essity. Till och med Minesto omnämns i förbifarten (som svar på frågor: ja, jag kommer skriva ett nytt blogginlägg om Minesto efter gårdagens riktigt fina nyhet men det blir antagligen en tvåårsuppföljning om några veckor för att likt de centrala tankegångarna i Christofers bok få lite mer perspektiv kring vad som har hänt sedan det första inlägget våren 2020).

Liksom i företrädaren får vi följa Nicklas och Kajsa i en rad praktiska exempel på de olika fenomen och bias som diskuteras. Stackars Nicklas har även denna gång en olycksalig förmåga (eller svag impulskontroll) att hur han än försöker till sist gå i fälla efter fälla. Det tjänar dock som goda exempel där jag tror att de flesta läsare kan relatera till åtminstone något av dem. Om Nicklas är slösa är Kajsa återigen spara och Kajsa lyckas, dock inte utan ansträngning och ibland stöd, klara prövningarna. Därigenom tjänar exemplen med Kajsa till bra exempel på hur man bör försöka agera för att undvika att hemfalla inför bias.

En av bokens huvudpoänger är vikten av självinsikt och ödmjukhet inför att ständigt eftersträva att veta att man inte vet allt. Vidare syftar den till att uppnå ökad självkännedom kring hur man kan agera i olika situationer, inte minst där system 1 (som gås igenom också i uppföljaren men är mer ingående beskrivet i den första boken) aktiveras, där man riskerar att hemfalla inför olika bias. Liksom i den första boken understryks vikten av att undvika att ta beslut i affekt, att fokusera på vad som är verklig information från företagen, att skriva ned information och därigenom följa upp ny information jämfört med tidigare resonemang.

Något jag tänkte under läsandets gång är att det vore fint med en sammanfattning och avslutande summering i slutet av boken. Och det finns det också vilket är utmärkt! Samtidigt finns det såpass mycket delar här och där i boken (och den första boken) som skulle kunna plockas ihop till en sund och självmedveten strategi för långsiktiga investeringar. Ett embryo till en sådan strategi (eller flera) finns redan i boken och det vore ett utmärkt tema för en eventuell fjärde bok!

Sammanfattningsvis är den en bok som är väl värd sin investering i tid och pengar då den ger fördjupad självkännedom som kan tillämpas både på börsen och i livet i stort. Boken går snabbt och smidigt att läsa liksom att återkomma till om man vill gå tillbaka till något resonemang. Den fungerar också att läsa fristående även om det förstås är att föredra att börja med att läsa den första boken.

I en tid då börsen verkar handla allt mer om aktiekursers utveckling på alltför kort sikt och allt mindre om tålmodigt investerande på lång sikt i företag och deras verksamhet önskar jag att fler tog sig tid att läsa in sig om börspsykologi. Jag tror att alla - nybörjare som mångårig aktiesparare - är betjänta av att lära sig mer om börspsykologi och hur man reagerar i olika situationer som sparare eller investerare. Christofers bägge böcker är en utmärkt ingång till ämnet och uppföljaren är dessutom lätt och smidig att läsa.


Förtydligar avslutningsvis att detta inlägg inte innehåller några affiliatelänkar/betalda samarbeten. Skriver helt enkelt för att jag gillade boken och vill bidra till att sprida den å en god bloggrannes vägnar.

lördag 2 april 2022

Utdelningar och nya aktieköp under mars

Av förklarliga skäl är det lite mindre fokus på börsen i dessa tider men då det här är en hobbyblogg som fungerar lite som en spardagbok vill jag ändå göra en månadsuppdatering.

Utdelningarna har trillat in fint och landade på 9 159 kronor i mars. Totalt bidrog fjorton aktier med utdelning. Av dessa stod Handelsbanken ensam för 5 000 kronor vilket på grund av den relativt höga direktavkastningen ger en utdelningsvikt på hela 9,6 procent, näst högst i portföljen. Jag hade förväntat mig utdelning från dem i början av april som tidigare om åren så det var en rolig överraskning. I gengäld kommer aprilutdelningen bli något lägre än i mars i år liksom lägre än både 2019 och 2021. Prognosen är 7 800 kronor, i praktiken blir det lite mer. Jag noterar att mitt näst största marsinnehav Axfood inte längre är den största utdelaren under mars månad. Detta beror dels på att de har delat upp utdelningen på två halvår och dels på att jag har en lägre yield on cost i Axfood. Men det indikerar att jag kanske ska börja titta på att fylla på lite då och då till skillnad från Handelsbanken där jag är fullinvesterad. Utöver de återkommande kvartals- och månadsutdelarna bidrog Kone med en rejäl plåt också trots den höga utländska källskatten. Det är en aktie som jag har sneglat på att öka i en tid men inte helt övertygande rapporter i kombination med hög växelkurs för euron just nu har gjort att jag har avstått hittills.Portföljens belåning var per den 31 mars 9,4 procent vilket är lite högre än i februari. Anledningen till detta är dock att jag vanan trogen inte gör löneinsättningen under kvartalets sista månad förrän den första dagen kommande månad. Då slipper jag "dubbelbeskattas" då insättningen och portföljvärdet bara beskattas för det nya kvartalet. I skrivande stund är portföljbelåningen nere på 7,6 procent. Tack vare Avanzas nya kreditregler kommer jag dessutom med stor säkerhet få en väsentligt lägre ränta redan när aprilöverföringen görs. Och belåningen tjänade sitt syfte i deklarationen. Som jag tidigare har skrivit begriper jag mig inte riktigt på dem som hela tiden vill att kursen i deras aktier ska gå upp för att det känns bättre så. Så länge företaget har ett stort eget kapital och en solid verksamhet är det väsentliga vad företaget gör. Om Minesto hade handlats över ATH hade jag ju fått en dubbelt så hög skatt men nu har jag kunnat köpa fler aktier istället för att i onödan skatta bort pengar som jag inte har tjänat ännu. I det långa loppet är det bättre och gör företaget vad de ska i sin verksamhet kommer uppvärderingen tids nog ändå.

Just Avanza är också ett nytt innehav i portföljen! Jag har sneglat på aktien länge då jag tycker att deras skalbara affärsmodell har bättre förutsättningar på längre sikt än storbankernas och då de har en etablerad och upparbetad kundbas som successivt breddar utbudet precis som jag själv har gjort. När de nu erbjuder bolån sedan några år tillbaka, vilka dock är lite krångligare än hos traditionella banker, finns en tillväxtpotential även där. Jag har länge tyckt att aktien varit högt värderad då tillväxt har prisats in men när det i början av mars gick att handla omkring 4,5 procents direktavkastning tyckte jag att det var ett bra läge. Hur hållbar årets utdelningsnivå är återstår att se men tillväxtmöjligheter finns på längre sikt som borde innebära att den utdelningsnivån ska kunna hålla. Mitt innehav är inte jättestort än så länge utan knappt en procent av portföljen. Jag hade tänkt köpa lite fler aktier men vanan trogen sprider jag ut köpen och det fjärde och sista av mina köp föll inte in.

I Azelio fortsätter turerna. Nu har deras VD fått sparken. Jag tycker att företaget har en mycket bra affärsidé men det har varit rörigt i och kring företaget på ett sätt som inte inger förtroende. Att lyfta in en VD från egna led behöver inte vara fel och den nya VD verkar rejäl och genuin men det är en i många avseenden relativt ung ledning. Man kan säga att det ger kontinuitet men det tillför ej heller något som inte redan finns i företaget. Det går inte att komma ifrån att det av allt att döma handlade om att lyfta bort Jonas Eklind. Och han hade väl bränt sitt förtroende hos styrelsen som trots allt äger fler aktier än småägare som mig som också har tröttnat. De har väl helt enkelt också undrat vad han har sysslat med. Att gå från att prata om kvalificerade förfrågningar i mångmiljardklassen företrädesvis för att göra solenergi med lagring till en globalt gångbar och dominerande energilösning via att teckna ett antal specificerade och detaljerade MoU till att börja prata om att torka fuktig säd om sommaren i Åmål är helt enkelt inte seriöst och sänder fel signaler. Företaget har helt enkelt tecknat avtal för lättvindigt och att retroaktivt skylla på att kunderna inte levererar är oseriöst. Det är en svaghet att många av kunderna i sin tur måste sälja vidare produkterna till sina kunder men det åligger också Azelios ledning att försäkra sig om att man tecknar någorlunda rimliga avtal som det går att leverera på från bägge parter. Vidare har det skyllts på pandemin och som utlandssvensk som har verkat i tre länder under pandemin är jag väl medveten om att den har inneburit längre ledtider för logistik till högre kostnader. Men grejen är att alla vi andra hanterar det och gillar läget även om det är lite surt. Och grejen är att man som utlandssvensk har ett litet öga på reserestriktionerna utanför Svea och just Mexiko, där Azelio skulle ha börjat leverera ett specificerat antal enheter under 2021 var länge jämte El Salvador det enda landet i världen som inte har haft restriktioner alls sedan i november. Däremot har man uppenbarligen kunnat leverera någon sorts order till ett litet obskyrt jordbruksföretag i Sydafrika med det inte helt förtroendeingivande namnet WeeBee trots att detta skedde under Omicronutbrottet i det värst drabbade landet. Vinnlägger man sig om att släppa sitt confirmation bias är det lätt att se att narrativet från Eklind har skarvat rejält. Jag hoppas att Azelio lyckas för världen behöver den typen av lösningar och skulle de verkligen trimma igång produktionslinan i full kapacitet kommer aktien naturligtvis vara värd mångdubbelt dagens värdering. Men just nu talar det snarare för att det tar längre tid och även om det kanske trillar in någon eller ett par småorders kommer vi få vänta på större genombrott. Verifiering i USA är en god nyhet men också något som Azelio gick ut med att de skulle göra redan för ett par år sedan. Samtidigt behöver företaget ta in finansiering som motsvarar en utspädning i storleksordningen 30-50 procent på den senaste tidens nivåer. Kanske kan de greja ett lån men det innebär också att det tar längre tid att börja leverera vinst. Skulle de inte lyckas finns det ett reellt konkurshot inom en inte alltför avlägsen framtid. Därför avstår jag. Det går alltid att köpa tillbaka aktien när risken är lägre. Naturligtvis är kursen i så fall högre men jag fokuserar som alltid på hur företagens verksamhet utvecklas och inte på hur kursen rör sig (i Azelios fall är volatiliteten dessutom extrem).

Minesto går i väntans tider på sin första installation i kommersiell skala. Den kommer att ske under det andra kvartalet men när vågar jag inte spekulera i. Hur som helst vet vi att alla nyckelkomponenter redan är upphandlade så det ska inte vara speciellt långt bort. Årsredovisningen visade på en soliditet på 96 procent och kassan tillräcklig för att räcka in i vinst. Jag har passat på att öka i det lilla som vanligt.

Under mars månad blev det en del handel inledningsvis men därefter har det varit låg aktivitet. Jag ökade i Cibus, Cloetta och Inwido och i mer blygsam skala med någon enstaka post i Castellum och Investor.

Utdelningsprognosen för 2022 på befintliga innehav har redan passerat 52 000 kronor. Jag har en förhoppning om att kunna passera 60 000 kronor i utdelningar i år men då ungefär hälften av utdelningarna delas ut under mars, april och maj är det inget självändamål. Vi får se om det går vägen.