lördag 29 maj 2021

Maj 2021 - ännu en fin utdelningsmånad

Också maj blev en fin utdelningsmånad på till sist 12 813 kronor. Det är nästan en tusenlapp lägre än i april men den fina nyheten är att utdelningen nu är så hög att jag skulle kunna leva på den under dessa bägge månader. Det sporrar till fortsatt utdelningsinvesterande i höst.


Totalt var det 20 aktier som bidrog till utdelningen. Av dessa stod Kopparbergs för nästan precis hälften. Jag tackar återigen den vänliga själ som hade godheten att sälja aktier till mig för 98 kronor styck i mars förra året. Jag har alltså redan fått återbetalt 6,8 procent av den investeringen i år och förväntar mig minst lika mycket åter nästa vår. Andra betydande utdelare är Investor, Inwido, Nordic Waterproofing samt Resurs. Den senare har jag funderat lite på att sälja för att minska belåningen och eventuellt återköpa senare men såg nu att de ska dela ut försäkringsverksamheten till aktieägarna så avvaktar lite. 

Jag har i maj passerat 2020 års totala utdelningar och redan under juni kommer jag även passera 2018 års totala utdelningar. Det är en bit kvar till 2019 års utdelningsnivå men den kommer passeras under hösten.

Jag följer min plan och amorterar ned belåningen efter inlösen av teckningsoptioner i Minesto förra månadsskiftet. Därför blir det väldigt få köp och endast inom ramen för befintliga utdelningar. Jag har återinvesterat utdelningen i Cibus, som nu ska listas på Stockholmsbörsens huvudlista inom kort. Utdelningsandelen i Cibus är fortfarande hög men de gör nya förvärv och kommer succesivt öka vinsten allteftersom hyresintäkter från dessa trillar in och belåning amorteras ned. Direktavkastningen är fortfarande på försvarbara 5 procent, alltså högre än lånräntan, vilket i kombination med månadsutdelningen gör att jag tycker att Cibus är en av få aktier som det är försvarbart för mig att öka i just nu. Så länge värderingen inte sticker alltför mycket (under 4 procents direktavkastning) kommer jag nog återinvestera utdelningen löpande från och med nu. Jag har också ökat i högst blygsam skala i ett par miljöteknikaktier. De handlas till såpass låga värderingar just nu att jag tyckte risk-reward var försvarbar.

Annars händer det mycket på både ett privat och professionellt plan just nu i takt med att samhället öppnas upp så sakteliga vilket har gjort att jag åter haft mindre tid till aktier och sociala medier än tidigare. Därför lär det bli låg aktivitet också i sommar. Närmast väntar jag med spänning på att Minesto har bolagsstämma på onsdag. Framförallt är jag mycket nyfiken på vad VD Martin Edlund kommer säga i sin sedvanliga kommunikation med marknaden. Förväntar mig inga egentliga nyheter för mig som följer företaget aktivt men inriktningen i hur han kommunicerar visionen för det kommande arbetsåret är ändå viktig.

Portföljvärdet har ökat något sedan i maj och passerat 3,8 miljoner kronor netto samt en bra bit över 4 miljoner kronor brutto. Sharpekvot är 0,78 och standardavvikelsen har minskat något till 48,06 procent vilket fortfarande är väl högt.

torsdag 27 maj 2021

Pareto höjer riktkursen för Azelio - och tankar om värdering av tillväxtföretag

Pareto släppte i morse en reviderad analys av Azelio där de höjer riktkursen från 50 kronor till 80 kronor.

Den konstaterar som tidigare stor potential men reviderar faktiskt ned vissa prognoser något. Samtidigt är risken i företaget väsentligt lägre idag då tekniken är verifierad och företaget i princip står redo för massproduktion i sin fabrik i Uddevalla. Som alltid är den här typen av riktkurser på tolv månaders sikt med högst 4-5 år framåtblickande varför det finns mer potential på längre sikt än så.

Precis som Pareto säger är den stora utmaningen för Azelio att under det kommande året visa att man kan omvandla samförståndsavtal (MoU) och det stora principiella intresset för tekniken i konkreta orders som renderar vinster. Det är rimligt att anta men det finns samtidigt konkurrens på marknaden där det är avgörande att Azelio lyckas bevisa att deras lösning är mest kostnadseffektiv i den nisch de har specialiserat sig i. Pareto tar i sin analys också höjd för detta då de räknar med att Azelio klarar att producera 50 procent av produktionsmålet i sin fabrik i Uddevalla. De har också justerat ned något till följd av att saker har tagit lite längre tid än ursprungligen planerat till följd av pandemirestriktionerna.

Vi kan utläsa ur analysen att Pareto bedömer att MoU kommer ha omvandlats till ett ordervärde om 172 MW år 2024, vilket motsvarar 76 procent av Paretos egna estimat där det också finns ett par MoU från Masdar och Masen utan tillkännagiven storlek på order. Samtidigt konstaterar Pareto att det nuvarande antalet konkreta order ännu är blygsamt. Det här är dock enligt plan då det först är under hösten och början av nästa år som orders ska börja omvandlas när serieproduktion i Uddevalla startar. Pareto noterar också att de flesta partners lär börja med små orders initialt för att bekanta sig med tekniken. Ett sådant upplägg finns redan specificerat i de flesta MoU där installationerna sekvenseras gradvis år för år.

Vi ser en estimerad vinst per aktie på 2,45 kronor redan år 2023. Det innebär med en enkel överslagsräkning att aktien i skrivande stund handlas till P/E 21 på 2023 års uppskattade vinst och att den nya riktkursen på 80 kronor motsvarar P/E 33. Noterar att det inte på något sätt är anmärkningsvärt högt för ett miljöteknikföretag med en utstakad tillväxt framför sig. Noterar vidare att Pareto uppskattar att vinsten ökar med 83 procent under 2024 jämfört med 2023. I mitt tycke är det därför en fullt rimlig värdering på som fortfarande tar hänsyn till att det alltjämt finns en risk i företaget men ändå prisar in en hel del potential. Men bara för 2-3 år fram i tiden och därefter finns ytterligare tillväxtpotential.

Pareto räknar vidare med att det egna kapital företaget har räcker in i positivt kassaflöde. Det är i sig ett mycket viktigt besked då kapitalrisken är lägre än tidigare och vi nu har fått den emission som jag förväntade mig ifjol. Rent konkret bedömer de att positivt kassaflöde uppnås 2024 och dramatiskt förbättrat kassaflöde 2025. Återigen att det finns ytterligare tillväxtpotential.

Personligen valde jag trots detta att inte öka på dagens nyhet av det enkla skälet att jag redan anser sedan tidigare att det är rimligt att Azelio värderas på de nivåer Pareto skriver i sin reviderade analys. Jag är därtill redan fullinvesterad i aktien utifrån hur stor position jag är bekväm att ta i detta skede. Det som kan få mig att öka ytterligare är nya företagsspecifika händelser som ökar sannolikheten att de går med vinst, dvs första kommersiella ordern i större skala. Den tror jag kommer senare i år men vill invänta det innan jag tar en alltför stor position. Naturligtvis innebär det att jag kommer få betala väsentligt mycket mer för de aktier jag köper ytterligare då men då är riskbilden också en helt annan än hitintills.

Kommentar om Minestos värdering

Ser att det är en diskussion igen om P/E och värdering av Minesto. Jag har skrivit om det flera gånger tidigare på bloggen. Minesto kan värderas på precis samma sätt som Azelio. Man behöver ha en rimlig uppskattning om pris per kraftverk och marginal varefter man kan göra en uppskattning av hur många kraftverk som behöver säljas för att nå en viss aktiekurs eller ett visst P/E-tal.

Både Pareto och Västra Hamnen räknar med ett försäljningspris om cirka 30 miljoner kronor per 1 MW installerat. De räknar initialt med en marginal på 15 procent. 

Här vill jag påminna om att kraftverken redan är effektivare än antaget i dessa bägge analyser varför det finns möjlighet att höja priset med åtminstone 10 procent. Här vill jag också påminna om att företaget själva räknar med en marginal i linje om branschen på 20 procent när de är etablerade. Men eftersom det är några år fram i tiden använder jag analytikernas uppskattningar i detta räkneexempel.

Om man delar 15 procent av 30 miljoner kronor med totalt antal aktier får man grovt avrundat cirka 3,3 öre per aktie i vinst per 1 MW installerat. Det innebär att Minesto behöver ett P/E-tal runt 40 för att försvara Paretos riktkurs på 28 kronor efter de första 2*10 MW installerade som redan planeras på Färöarna och utanför Wales kust.

Givet att risken har minskat väsentligt vid det laget då Minesto når break even och tassar på positivt kassaflöde och en blygsam vinst kommer marknaden med stor sannolikhet värdera företaget till höga P/E-multiplar. Det är också då institutionella investerare och fonder börjar gå in i företaget. 

Givet att företaget redan på sina två huvudmarknader har kända potentiella projekt till mellan 100-200 MW är det därför inte rimligt att värdera företaget endast på 20 MW sålda kraftverk per år. Hur mycket de ska värderas till i framtiden låter jag som alltid vara osagt då jag tycker att poängen är att man ska räkna och tänka efter själv. Men helt klart är att marknadens nuvarande värdering är blygsam och fullt rimlig.

Man ska komma ihåg att  det naturligtvis finns en risk i både Azelio och Minesto att kommersialiseringen inte lyckas och i så fall är aktierna självklart inte värda dagens värdering. Men bägge är ett case där man investerar i förhoppningen att de lyckas eftersom uppsidan är så stor om allt går enligt plan kommande år.

Avslutande reflektion kring värdering av tillväxtföretag

Anledningen till att jag alltid räknar på vad mina innehav är värda i olika scenarion är att man själv har mer kontroll. Då har man också ett försprång jämfört med de som inte gör det. Idag köper många för att Pareto talar om för dem att Azelio med rimlighet kommer vara värt över 80 kronor per aktie. Men ironiskt nog har värdet i företaget Azelio varit precis detsamma tidigare i maj som vid börsens stängning idag. Nästa gång Pareto reviderar upp riktkursen för Minesto, vilket är sannolikt då det har skett bekräftelse av teknik i drift samt ett viktigt partnerskap med Schneider sedan förra riktkursen, reagerar köparna troligen likadant i Minesto. Ironin är att de få som bildar sig en egen uppfattning om ett företags värde och har tålamod att sitta lugn och åka med på resan ofta är steget före de många som inte orkar göra sin hemläxa.

Läs professionella analyser. De är välskrivna och ger en bra grund för att förstå hur ett företags verksamhet ser ut, hur det värderas och varför. Det gör det lättare för dig att vara ett steg före marknaden för när företaget kommer med nyheter, positiva eller negativa, vet du redan i vilken mån det är inprisat i aktiekursen eller inte. Det minskar risken att du agerar i affekt då du redan är mentalt förberedd på scenariot. Det har tidigare varit kostnadsfritt att prova på Pareto men vet inte vilka villkor de har i skrivande stund. När det gäller Azelio har Syding också gjort mycket detaljerade och pedagogiska sammanställningar av hur företaget kan värderas utifrån framtidsutsikter och olika scenario.

Tänk dig att du snickrar ihop en glasskiosk. Initialt har du kostnader direkt och indirekt för material, arbetet och den tid det tar att snickra ihop kiosken. Därtill måste du köpa glassarna. Därför måste du sälja ett visst antal glassar innan du når break even och går med vinst. Men din vinstmarginal kommer öka med tiden allteftersom dina fasta kostnader betalas av. Du kommer då få råd att återinvestera vinst i verksamheten och kan t.ex. få råd att sälja choklad också. Då ökar din vinst ytterligare. Min poäng är att om du värderar glasskiosken efter den vinst du har när du har sålt dina första 100 glassar efter att du gör break even och börjar gå med vinst gör du ett misstag. Den stora risken fanns nämligen innan du gick med vinst och satt med kostnaderna men den är betydligt lägre när du redan är igång och har etablerat dig på marknaden. Naturligtvis kommer den stora förtjänsten när alla fasta kostnader är tagna men du fortsätter sälja och expandera verksamheten. Precis så fungerar det med Azelio och Minesto också!

Då och då dyker det upp de som säger att företaget idag knappt har någon omsättning. Det är riktigt. Men som exemplet med glasskiosken visar kan du inte värdera en start-upp som om den knappt är lönsam för då missar du hela poängen. Frågan blir om du tror att det lönar sig att sälja glass över huvud taget eller ej. Om nej, investera inte alls. Om ja, räkna då på vad glasskiosken kan vara värd i ett rimligt scenario när den går med vinst. I Azelios fall är det initialt precis som Pareto skriver en viss procent av förväntad produktionskapacitet på kända samförståndsavtal (MoU) diskonterad med räntekostnaden (det finns alltså fortfarande mer uppsida men de gör en rimlig riskjustering för att ta höjd för risken). I Minestos fall är det precis som Pareto skriver om dem att du förenklat bör kunna räkna med att de säljer åtminstone en normalstor park om året om 3-5 år (det finns fortfarande uppsida också här då ett företag som Vestas när de är i drift naturligtvis bör kunna sälja mer än en park per år om tekniken är kommersiellt gångbar).

Gör dig själv besväret att räkna. Gör dig själv besväret att läsa analyser och sätt dig in ordentligt vad företaget gör. Lyssna på deras företrädare när de kommunicerar med marknaden. Men ta också in kritiska synpunkter och lyssna lika mycket på dem. Det spar dig en hel del energi i längden för då kan du ta det lugnt när det kommer nyheter för du har redan tänkt igenom det scenariot när du gjorde din hemläxa.

OBS! Jag äger aktier i Azelio och Minesto som är mina näst största respektive största innehav där jag ser mig som under nuvarande ekonomiska förutsättningar långsiktigt fullinvesterad. Som inlägget illustrerar är det viktigt att alltid göra sin egen analys och läsa in sig ordentligt på företagen man investerar i. Detta inlägg ska därför inte ses som finansiell rådgivning eller rekommendation utan endast en reflektion över professionella analyser av de bägge aktierna.

lördag 8 maj 2021

Kopparbergs klarade sig ur pandemiåret med vinst

Kopparbergs rapporter brukar vara en kort och koncis historia. Trots att det är en relativt odramatisk tråkaktie brukar jag givet att det är ett av mina största innehav brukar jag ändå göra ett nedslag varje kvartal för att säkerställa att utvecklingen löper på som den ska. I år är det desto mer angeläget då pandemin och restriktioner på huvudmarknaderna påverkar försäljning i hotell, restaurang och pubar. Årsredovisningen hittar ni här (länk).

Kopparbergs envisas med att handlas på Nordic SME och har därför förenklade rapporteringskrav jämfört med de större listorna. Det innebär också att minicourtage är 19 kronor för handel i Kopparbergs.

Vi ser att nettoomsättningen minskade i koncernen med 2,5 procent under pandemiåret 2020. Med facit i hand är det långt lägre än jag hade befarat där jag var inställd på tvåsiffriga minskningar. Resultatet minskade dock med tvåsiffriga 17,3 procent vilket ändå är i högre spannet av vad jag hade förväntat mig. På den negativa sidan ser vi också att rörelsemarginalen minskar till 12,8 procent, ett par-tre procent lägre än normalt men ändå inte oroande lågt. Det kunde trots allt ha varit mycket värre med nedstängda hotell, restauranger och pubar större delen av året på de flesta av huvudmarknaderna. Den lilla pubverksamhet som Kopparbergs äger för av mig svårbegripliga skäl visar följaktligen en direkt dålig lönsamhet, men konstigt nog inte fullt lika dålig som under 2019. Det är en så liten del av verksamheten att det har en högst marginell påverkan på företagets totala resultat.

Kassaflödet ser på det stora hela bra ut där det ökar för alla parametrar utom den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital, men ökar även där när dessa är beaktade.

Att under de omständigheterna leverera en vinst per aktie på 7,95 kronor är ett riktigt styrkebesked. Utdelningen har följaktligen också höjts till 6,75 kronor per aktie vilket innebär att jag har några tusenlappar att inkassera om ett par veckor.

Soliditeten på 48,8 procent är något lägre i koncernen än föregående år men fortsatt mycket stabil och bättre än samtliga år dessförinnan.

Kopparbergs har en tid breddat sortimentet bortom cider och öl-produkter. Det återstår att se hur lyckad satsningen på bl.a. gin blir men så här långt ser den åtminstone ut att ha lönsamhet, kanske kan den bidra till framtida vinsttillväxt också?

Något som jag är mycket spänd inför är hur det kommer påverka ciderförsäljningen i UK att Kopparbergs har öppnat upp igen. Jag tror att vi kommer få se Kopparbergs röra sig mot en vinst per aktie omkring 10 kronor om inte i år så säkert under 2022 och då finns utrymme att höja utdelningen till 7 kronor per aktie och på ett par års sikt 7,50 kronor per aktie.

Jag är i stort sett redan fullinvesterad i Kopparbergs som tillsammans med Azelio gör upp om vilket som är portföljens näst största innehav - det varierar med aktiekursernas svängningar. Inlägget ska därför inte läsas som finansiell rekommendation eller rådgivning. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut.

lördag 1 maj 2021

April 2021 - bästa utdelningsmånaden hittills!

April blev den bästa utdelningsmånaden hittills på mina fem år med portföljen. Det stannade på 13 876 kronor - ensamt nästan lika mycket som hela 2017 års utdelningar. Det innebär också att jag redan i maj kommer passera det bedrövliga utdelningsåret 2020 års totala utdelningar. 

Jag trodde att rekordet skulle infalla i maj men den stora utdelningen om över 3 000 kronor netto från Multiconsult trillade in på kontot redan igår. Den andra större utdelningen kom från Handelsbanken på något större nivå än Multiconsult och dessa bägge aktier stod för nästan halva aprilutdelningen. Utöver dessa tvenne aktier stod ytterligare tjugo aktier för återstoden av utdelningen.

Mycket efterlängtat är också att Avanza äntligen återbetalt utländsk källskatt på ett smidigare sätt än tidigare! Jag fick retroaktivt källskatten för 2018 och i tillägg lite tillskott för 2016 och 2017. Därför har jag nu gjort en "trettonde månad" i utdelningsstatistiken som visar retroaktivt återbetald utländsk källskatt.


Portföljen har annars handlat uteslutande om inlösen av mina teckningsoptioner i Minesto vilket har inneburit större insättningar än vanligt och lite omfördelningar där några mindre innehav åkte ut. Nu har jag gasat och ökat och ser med tillförsikt fram emot att följa Minestos kommersialisering till storskaliga parker de kommande åren. Det ska bli väldigt roligt! Det här är ett projekt som jag har planerat stegvis i nästan ett års tid och det känns skönt att det nu är i hamn. Nästa halvårsplan är att amortera ned portföljen igen och samtidigt minska risken genom att diversifiera i de defensiva utdelare och månadsutdelare som har fått stå tillbaka i snart två års tid. Närmast väntar jag på teknikverifieringen i vår och hoppas på den första kommersiella parkordern på åtminstone 4 kraftverk i ett första steg kanske redan före semestern.

Jag skrev senast om Minesto i veckan på förfrågan från flera läsare. Det inlägget hittar ni här (länk) och där finns också länkar till tidigare inlägg om aktien.

Portföljen landar snubblande nära 3,7 miljoner kronor men relativt insättningar minskade den något. I skrivande stund är den inte belånad alls då kapital tvärtom väntar på att lösas in till nya Minestoaktier. Det är också förklaringen till att portföljen tappar något då andelen kapital som inte rör sig är större. Allt annat lika borde kombinationen inlösen av teckningsoptioner, utdelningar och månadsinsättning för maj göra att portföljen snuddar strax under 4 miljoner kronor brutto redan om en månad (oaktat eventuell sättning).

Ett av företagen som åkte ut var Swedish Stirling. Det har att göra med att jag minskar portföljrisken i stort då Azelio och Minesto redan är mina två största innehav och risken i dessa aktier är hög. Jag kommer helt enkelt ha mindre tid att följa börsen framöver och anpassar portföljen efter det. Gillar Swedish Stirling, kommer fortsätta följa företaget och titta på att plocka in aktien igen i framtiden. Tajmingen kunde ha varit bättre men den kronan jag förlorade i Swedish Stirling har jag redan tagit igen i Minesto så det går på ett ut och jag kunde ta hem en vinst på 100 procent på innehavet. Beslutet är som jag alltid brukar göra också grundat i en egen bedömning av aktiens värde. Jag har framförallt utgått från Aktiespararna Analysguidens bedömning (senast 23-25 kronor per aktie), väl medveten om att det finns ett par betalda analyser som siktar något högre. Det är framförallt de höga kapitalkostnaderna som gör att jag tvekar lite och minskar risken något. Det är också anledningen till att jag inte har skrivit något blogginlägg om aktien, jag började nämligen själv tveka en aning medan jag läste in mig djupare och valde istället att prioritera Azelio och Minesto. Ordern igår var dock en välkommen nyhet för företaget men den utgör samtidigt bara en del av de volymer som uppgavs i tidigare samförståndsavtal och är förenad med ett köpoptionsupplägg. Jag tror att jag kommer hinna in i Swedish Stirling igen på rimliga nivåer senare i år om jag vill även om jag kanske får betala något mer per aktie än idag. Risken i företaget har hur som helst minskat något med intäkterna och aktien har sedan pressmeddelandet handlats på ganska rimliga nivåer.

Jag har också plockat ut mina bägge kvartalsutdelande fastighetsaktier då de har en förhållandevis hög risk till följd av få innehav samtidigt som det är rätt icke-volatila aktier som jag borde kunna köpa tillbaka +/- 10 procent från säljkursen om jag vill. De har tjänat sin roll väl och givit mig mellan 35 och 50 procent vardera i utdelningar redan före ränta på ränta-effekten på de här fem åren. Nu kan jag minska risk igen.

Standardavvikelsen har föga förvånande minskat när jag har kassa i portföljen och slutade på 46 procent. 

Sharpekvot blev därav 0,91. 

Maj blir i utgångspunkt en börsmånad utan köp eller sälj. Jag följer min plan för det kommande halvåret.

Avslutningsvis håller jag med Sean George om att det finns en ängslighet och oförmåga att gå bortom de invanda nätverken i den svenska finansvärlden. Tycker tyvärr att finanstwitter ofta återspeglar samma brist på mångfald och inskränkthet inför vad helst som inte är helt i överensstämmelse med den egna stammen.