tisdag 19 december 2017

MQ klarade förväntningarna - intressant utdelningsaktie

Ni som följer bloggen vet att jag med stor spänning väntat på MQ:s kvartalsrapport som släpptes idag. Anledningen är att aktien har handlats till en väl tilltagen yield on cost hela hösten och den här veckan har jag kunnat öka till över 6,75% yield on cost vilket är ovanligt bra för ett vinstdrivande och välfungerande företag. Marknadens oro som också jag har stor respekt för är att MQ också ska drabbas av samma utmaningar som H&M och Kapp Ahl har uppvisat i de senaste rapporterna. Min bedömning har dock varit att detta med råge har varit inprisat i aktien varför allt annat än en bekräftelse på betydande vinstminskning och förlorade marknadsandelar skulle kunna innebära att aktien har bottnat åtminstone innan framtida rapporter bevisar motsatsen. Så hur gick det då?

Postivt

Att försäljningen minskar var som sagt väntat. Positivt var dock att den minskar något mindre (0,4%) än marknadens jämförbara butiker. Skillnaden är inte så stor att man ska läsa in alltför mycket i detta men tydligt är i alla fall att MQ inte presterar sämre än konkurrenterna eller i dramatisk takt förlorar marknadsandelar till e-handel. MQ rör sig något mindre dåligt än klädmarknaden i stort helt enkelt.

Bruttomarginalen minskar förvisso med 0,9% men är fortfarande mycket höga 62,1%. Det är dessutom några procent högre än på helårsbasis. Nu är rörelsemarginalen inte lika imponerande men det går ändå inte att komma ifrån att bruttomarginalen är på en gedigen nivå.

Kassaflödet i löpande verksamheten är fortfarande negativt men har stärkts med 4 MSEK jämfört med föregående år. Att kassaflödet rör sig i rätt riktning är en väsentlig skillnad jämfört med H&M.

Två nya butiker har öppnat i attraktiva lägen. Trots de som bashar H&M för dyra butiker i centrala lägen som inte längre levererar som förr har jag svårt att se att en MQ-butik på Drottninggatan i centrala Stockholm skulle vara en dålig affär så länge varumärket och produkten är stark.

Utfastningen ur Norge är i stort sett avvecklad. MQ slipper nu ytterligare avvecklingskostnader och kan istället fokusera på att investera i sin vinstgenererande verksamhet.

Fortsatt stabilt eget kapital, soliditet också på samma nivå som föregående år och nettoskulden minskar.

Antalet heltidsanställda har minskat med 3,5%, vilket minskar utgifter med en miljon kronor och gör företaget något mindre sårbart för snabba omställningar.

Tydlig signal från VD Christina Ståhl om att ledningen inte är nöjda. Det är förstås budskapet de ska ge i detta läge men jag gillar den raka attityden. Inget förnekande som H&M utan trots en rätt hygglig rapport har MQ en ledning som förefaller offensivt se problemen i vitögat. Det kommer behövas.

Insiderköp från styrelseledamoten Anna Engelbertsen som nu äger 5,1% av aktierna i MQ signalerar tillförsikt inför framtiden. Det gör ju i och för sig Stefan Perssons insiderköp i H&M också så man kanske inte ska läsa in alltför mycket i detta men hon har antagligen också tyckt att aktien är rätt prisdumpad just nu.

Negativt

Nettoomsättningen minskar med en procent. Sett över helår är omsättningen ungefär jämförbar trots att investeringarna har ökat. Därför torde detta inte vara en omedelbar risk.

Rörelsemarginalen minskar med 1,4%. Detta är något att hålla ett vakande öga på framöver eftersom det kan vara ett första tecken på samma utmaningar som H&M vilket i förlängningen kan påverka vinst och utdelning i tuffare marknad i framtiden.

Varulager ökar med 1,8%, återigen lite H&M-vibbar men det förefaller inte finnas några strukturella problem i MQ och man verkar inte ha fastnat i att kundernas förväntningar är att REA är det nya normala.

Fortsatt frågetecken kring JOY långsiktiga lönsamhet är kanske det viktigaste på lång sikt. Fortsatta investeringar har dock gjorts. JOY kommer också framgent vara nyckel. Med 30% av butikerna men bara 5,56% (!) av rörelseresultatet finns en dold potential om MQ lyckas få konceptet att nå en lönsamhet jämförbar med MQ:s övriga verksamhet. Idag är vinsten from JOY dock rätt marginell.

Investeringar har varit något högre än vanligt varför perioder med lägre investeringar kan ge viss positiv effekt på framtida resultat.

Resultatet var svagare än analytikerna hade förväntat. Jag är lite förbryllad här eftersom den rätt dumpade aktiekursen signalerar än lägre förväntningar. Resultatet var ungefär som jag hade förväntat mig, mindre nedgång men samtidigt flera positiva signaler i rätt riktning.

Starka ägare saknas. Öresund äger 18%, Swedbank 10% och vi Avanzakunder 3%. Marknaden och storkapitalet ratar uppenbart MQ. Det behöver inte vara en nackdel för den som tycker att den höga utdelningen är tillräckligt. Utdelningen överträffar ju mitt mål om 5% årlig avkastning varför jag tycker att det är en lockande risk att ta.

Slutsats

Marknaden hade inför rapporten värderat aktien som skulle VPA halveras. Nu minskade VPA i och för sig med 14% jämfört med samma period fjol men det är inte på långa vägar vad marknaden hade förväntat sig, om än sämre än analytikernas förväntningar. Tvärtom ser mycket lovande ut för MQ inför framtiden om man bortser från klädbranschens utmaningar som helhet. Intressant är att MQ själva lyfter fram minskad efterfrågan i högkvalitetssegmentet vid annalkande lågkonjunktur som en betydande risk snarare än e-handel. Det förra kan ju dock komma bli ett symptom på det senare. Som jag tidigare varit inne på har MQ en genomtänkt och långtgående omnikanalsstrategi och är längre fram än H&M när det gäller e-handel. Därmed inte sagt att det per automatik innebär att MQ lyckas, de kommer fortfarande få tuff konkurrens.

Med en YOC över 6,75% framstår aktien som ett fynd på kort till medellång sikt. Utdelningsandelen är dock nära 70% på nuvarande rullande helårsresultat varför det finns risk att den kan behöva sänkas om vinsten minskar på sikt. Även om utdelningen skulle sjunka till 1,10 kronor skulle aktien vara fullt försvarbar att köpa på denna nivå utifrån utdelning räknat. Man ska ha respekt för branschens strukturella förändring men så lågt nivå har utdelningen inte haft på fem år och det förefaller rimligt att MQ kommer kunna bibehålla en god utdelning över de kommande åren. Frågan är om aktiekursen kommer kunna upprätthålla en nivå runt 30 kronor på längre sikt?

Igår och idag har jag ökat andelen aktier i MQ med 44 procent. Aktien utgör nu 2,5% av portföljen. Avsikten är att äga på 3-5 års sikt för att ta del av utdelningen som är bättre än de flesta innehav med jämförbar risk. Det påskyndar min utdelningsmaskin väsentligt men vid tillfälle kommer jag försöka minska risken igen då det finns bättre tillväxtaktier att äga på riktigt lång sikt. Till dess kan jag se fram emot en tusenlapp i utdelning redan i januari.

Nu handlar detta inlägget inte om H&M men såg att en snackis har blivit att Isabella Löwengrip har gått ur H&M eftersom butikerna i New York gapade tomma. Nog för att Lynchspaningar är trevliga. Min Lynchspaning från en större europeisk flygplats var att H&M-butiken inte var välbesökt men ändå hade fler kunder än både ETON och Victoria Secret vars butiker var helt öde. Tycker nog det är förhastat att dra slutsatsen att de senare möter tuffare tider. Jag kommer fortsätta handla ETON-skjortor också i framtiden. Naturligtvis på den årliga rean selon le modèle när vi nu är inne på H&M.

OBS! Som vanligt ska blogginläggen inte ses som finansiell rådgivning. Gör din egen analys och bilda dig en egen uppfattning. Att köpa aktier i MQ innebär en risk.

1 kommentar: