lördag 30 januari 2021

Därför skalar jag inte ned portföljandelar

Det har varit en del diskussion om portföljandelar och skalning på finanstwitter och i bloggsfären på senare tid. Jag föredrar bloggformatet framför twitter då man har mer utrymme att utveckla sina resonemang och tänkte därför förklara hur jag ser på saken. Eftersom jag tenderar skriva långa inlägg har jag brutit upp inlägget i två delar. Den första idag fokuserar på varför jag inte skalar ned innehav. Nästa helg följer jag upp med hur jag istället har en inköps- och målbaserad portföljandelsmodell.

Inledningsvis ska sägas att det kan finnas goda skäl att skala och vikta om. De som gör det har ofta kortare till medellånga momentum eller trendstrategier där de sedan växlar över till andra aktier. På så vis får de mer flyt och hävstång i sina investeringar. Detta är dock en kunskaps- och tidskrävande strategi som undertecknad medger att han inte behärskar gott nog och som lämpar sig illa för nybörjare och amatörer. Samtidigt ska det sägas att Aktiespararna har goda tips kring skalning och portföljdiversifiering. Dessa syftar till att underlätta för nybörjare att hantera portföljrisk. Rekommenderar varmt Aktiespararnas kurser och utbildningar som bör vara det första steget för att lära sig mer om den här typen av tekniker.

Så till min poäng som jag illustrerar i tre fiktiva exempel nedan. 

Huvudpoängen är undvik att sälja vinnare. Det är antagligen aktier i företag som utvecklas fint med ökade vinster och omsättning. Det kan vara lockande att minska i innehav som har gått bra och ta hem en vinst. Det kan också finnas anledningar att göra det om man vet med sig att man lätt kan ryckas med i ett sådant läge. Eller om aktien är så uppenbart orimligt uppvärderad att man tror att kursen kommer sjunka och man inte är beredd att ta den risken. Men det är just vinnarna där du med en mix av tur och skicklighet har lyckats pricka rätt som kommer ha bäst förutsättningar att bidra till att din förmögenhet växer på sikt.

Lägg istället din energi på att rensa ut förlorarna! Om du behöver kapital är det ofta bättre att rensa bort ogräset för det är i regel enklare för ett företag i medgång med ökande vinst och omsättning att dubblera aktiekursen en andra gång än för ett företag där aktien har förlorat halva börsvärdet att återhämta sig.

Det här illustreras tydligast genom exempel. Jag har därför satt ihop en fiktiv portfölj som både innehar aktier som jag äger och aktier som jag inte äger. Detta ska inte ses som rekommendation eller rådgivning då jag endast har valt ett antal aktier av olika typ av tillväxt och utmaningar för att illustrera min poäng.

Exempelportföljen är uppdelad på åtta aktier där jag för enkelhets skull har givit dem lika stora portföljandelar, alla om 100 aktier a 12,5 procent vardera. Varje aktie antas vara värd 100 kronor.

Först väljer jag Evolution Gaming (EVO). Det är en aktie som jag aldrig har ägt eller ens analyserat men jag har ändå lärt mig mycket om tillväxtaktier med stadigt ökande vinst och marknadsandelar framförallt genom andra blogg- och finanstwitterprofilers mycket insiktsfulla återkommande inlägg om aktien. Avsikten är att få fram min poäng genom att välja en framgångsrik aktie som de flesta kan relatera till.

Investor är en stabil aktie som närmast liknar en indexfond minus problembarnen och som därför över tid tenderar prestera något bättre än index. Jag väljer den som ett exempel på en aktie med svagt positiv trend. Av samma skäl plockar jag in Kopparbergs som en annan ospännande aktie med ökande vinst.

Jag väljer två neutrala aktier i Axfood och Sydsvenska Hem. Den förra är ett mycket välfungerande bolag med sakta ökande vinster men marknaden är förhållandevis mättad. Den senare är ett litet fastighetsbolag med något högre risk men relativt små kursrörelser som i större utsträckning påverkas av förändringar ränteläget. Poängen med dessa två aktier är att de är två aktier som relativt andra exempel rör sig mindre.

Jag har valt Handelsbanken och H&M som två exempel på relativt stabila aktier men där trenden istället för neutral snarare är något nedåt just nu på grund av osäkerhet kring framtida vinstnivåer.

Sist väljer jag Ecowavepower som är en av mina största nitar där jag har sålt hela innehavet. Jag valde EWPG eftersom jag inte ville välja ett fungerande vinstdrivande bolag som negativt varnande exempel utan istället ett företag med trovärdighetsproblem som hittills inte har levererat särskilt mycket alls.

Jag ville först ta Azelio eller Minesto som exempel på tillväxtaktier men skriver ofta nog om dem ändå. Låter Evolution Gaming illustrera samma poäng även om det är en aktie med idag lägre risk. Men dessa bägge aktier är min portföljs motsvarighet till Evolution Gaming och har trots att potential på lång sikt inte är i närheten av realiserad redan vuxit förbi hela min utdelningsportföljs storlek. Mitt case där är att de om tio år med stadigt ökade vinst och marknadsandelar kommer bete sig som Evolution Gaming gör idag.

Nu till exemplet!

Exempel 1: med skalning och omviktning första två åren

utgångsläget i de tre exemplen - 8 aktier med 100 vardera a 12,5 procent av portföljen.
 
Som beskrivet ovan består portföljen inledningsvis av åtta lika stora innehav på 12,5 procent. 

Jag antar för enkelhetens skull att jag har 100 aktier vardera som alla är värda 100 kronor styck. Portföljens startvärde är således 80 000 kronor.

Efter år ett har EVO vuxit från 100 till 125 kronor, alltså med 25 procent. Notera att jag väljer ett provocerande tidigt skede som exempel för att det ska bli tydligt hur stor nedsidan med skalning är.

Investor och Kopparbergs har samtidigt haft en förhållandevis normal tillväxt där de har ökat med 10 procent vardera och överpresterat index något.

Axfood och Sydsvenska Hem levererar ungefär vad de ska och har ökat med 5 procent.

Handelsbanken och H&M dras med utmaningar och har minskat med 10 procent.

EWPG har istället rasat med 25 procent.

Det kan noteras att fler aktier ökar än minskar men så ser det också ut i verkligheten mer ofta än inte historiskt när det gäller större vinstdrivande företag. Det är bara ett företag utan vinst i mitt exempel.

För enkelhets skull antar jag samma utveckling för samma aktier år två, och varje år till och med år tio.

I det här exemplet skalar viktar jag om alla aktierna årligen så att portföljandelen i åter blir 12,5 procent.

Skillnaden blir nu som sagt att det är färre aktier i de bättre innehaven som tar del av tillväxten men fler aktier i de sämre innehaven som dras med i nedgången. Därför får vi följande resultat.

aktiernas andel av totalt värde efter ett år 

Portföljen ser efter ett år nu ut så här och har ett totalt värde på 81 000 kronor, eller +10,125 procent.

Jag provocerar lite i exemplet genom att hela tiden fördela om portföljen genom att skala ned till 12,5 procent och återinvestera i övriga innehav. I verkligheten finns det nog ingen investerare som gör så men syftet är att tydliggöra min poäng genom att överdriva. Efter justeringen kommer portföljen åter ha åtta lika stora tårtbitar men färre aktier i EVO och fler i EWPG.

aktiernas andel av totalt värde efter två år 

Nu börjar omviktningens negativa effekt visa sig. Portföljens värde är efter två års tillväxt enligt exemplet nu endast 81 313 kronor, eller en blygsam ökning med endast +0,39 procent efter år två från år ett. 

enskild akties andel av totalt antal aktier efter två år

Förklaringen står att finna i att antalet aktier har förändrats och nu ser ut så här. Vi får alltså en lägre del av ökningen i våra bästa aktier men en större del av minskningen i våra sämsta aktier. Att portföljen ändå ökar beror på att det i scenariot är tre aktier som minskar och fem aktier som ökar. 

Vi inser nu att det är en dålig idé att ha en portfölj med lika stora portföljandelar. För det som spelar någon roll är att företagen och deras vinster utvecklas väl. Därför förordar jag istället att man säljer aktier med problem för att öka i aktier som fungerar bra. Att sälja dina bästa aktier innebär kanske bättre nattsömn då du har realiserat en vinst men antagligen bara att du därmed tummar på dina potentiella framtida intäkter.

aktiernas andel av totalt värde efter tio år med skalning och omviktning första två åren
(Handelsbanken är tårtbiten på 2,3 procent som saknar etikett, EWPG så litet att det inte syns)

Om vi inte gör några ytterligare justeringar efter de första två årens omviktningar och låter portföljen löpa tio år skulle vi få följande resultat. 

Portföljens värde är 168 000 kronor. En ökning på 210 procent på tio år.

Vi ser nu att EWPG är så litet att det är försumbart i diagrammet ovan och i praktiken är värdelöst. Om aktien ens finns kvar och företaget inte redan har fått slut på kapital är det antagligen bara en tidsfråga innan så sker eller det kommer en nyemission. Kan tyckas lite orättvist att låta Handelsbanken och H&M minska såpass mycket vilket inte är särskilt realistiskt. Men nu är det här återigen ett hypotetiskt exempel. Vi ser att EVO har ökat sitt värde men samtidigt har vi ju färre aktier än vad vi ursprungligen hade. 

Exempel 2: bibehållet antal aktier hela perioden utan skalning eller omviktning

Låt oss därför titta på vad utfallet hade varit efter tio år om vi istället hade låtit portföljen bibehålla 100 aktier i alla åtta aktierna. Således ingen skalning eller omviktning.

aktiernas andel av totalt värde efter tio år med bibehållet antal aktier hela perioden
(Handelsbanken är tårtbiten på 1,9 procent som saknar etikett, EWPG så litet att det inte syns)

Portföljens värde blir nu istället 185 000 kronor. En ökning på 231,25 procent på tio år. 

Exempel 3: omviktning, säljer år ett sämsta innehavet och ökar i innehaven med positiv utveckling

Låt oss titta på vad som hade hänt efter tio år om vi istället hade sålt det sämsta innehavet EWPG efter första året och återinvesterat de 75 procent av värdet som kvarstår i lika stora delar i de fem aktier som utvecklades positivt. Alltså istället 115 aktier vardera från och med år två och 100 aktier i Handelsbanken och H&M. Vi får då istället en positiv effekt men har samtidigt en viss diversifiering och portföljbalans.

 aktiernas andel av totalt värde efter tio år med omviktning år ett sämst innehav ut, öka i positiva innehav
(Handelsbanken är tårtbiten på 1,7 procent som saknar etikett, EWPG såldes efter år ett)

Portföljens värde blir nu 203 900 kronor. En ökning på hela 254,88 procent över en tioårsperiod.

Avslutande kommentar

Anledningen till den ganska dramatiska skillnaden är att jag i de bägge senare exemplen har låtit de bästa aktierna fortsätta jobba på och i det senare exemplet alltså har sålt det underpresterande innehavet för att istället investera om det i lika delar i de fem aktier som presterade ökande vinster. Effekten blir tydlig!

Vill avslutningsvis också tydliggöra att man kan naturligtvis invända att det bästa innehavet i det här fiktiva exemplet får en brutalt stor portföljandel efter tio år. Men det är ju just det som händer om man lyckas pricka in en aktie som över tid växer snabbare än andra aktier. Jag har respekt för att man av olika skäl inte nödvändigtvis känner sig bekväm med det och i så fall kan det ändå vara klokt att diversifiera, skala och vikta om. Du känner själv dig själv, din strategi och dina förutsättningar bäst. Återigen har Aktiespararna bra kostnadsfria utbildningar som tar upp hur man kan resonera när det gäller diversifiering. Avsikten med inlägget är endast att påtala vikten av att låta vinnarna löpa och den andra poängen jag vill göra är att man istället bör lägga energin på att identifiera vilka aktier som inte presterar. Även om man säljer dem med förlust är det ofta bättre att rycka plåstret och investera i aktier som har förutsättningar att leverera växande vinster och därmed ökande aktiekurser och utdelningar över tid. Det är precis som i trädgården. Ibland måste man rensa bort ogräset för att ge övriga växter näring och utrymme att växa.

Det här inlägget blev med det ändå begränsade antalet grovt förenklade hypotetiska scenarion långt nog. Därför följer ett separat inlägg nästa helg där jag förklarar hur jag tänker kring portföljandelar. Jag utgår nämligen från portföljandel vid inköp, alltså hur mycket kapital jag investerar istället för vad det är värt, med sikte på en balanserad målportfölj där jag utgår från vilken portföljbalans jag vill ha i framtiden.

Vill avslutningsvis som vanligt också tydliggöra att inlägg inte ska ses som finansiell rådgivning eller rekommendation. Exemplen är helt fiktiva och även om jag har valt aktierna ovan utifrån hur de just nu presterar i verkligheten finns det ingen direkt koppling mellan mina exempel och hur aktierna kommer prestera i framtiden. De tjänar endast till att med ett tydligare exempel illustrera min poäng. Som framgår ovan har jag aldrig ägt eller analyserat Evolution Gaming och jag äger eller följer inte längre EcoWavePower. Därför utgör exemplet ovan naturligtvis ingen analys, rekommendation eller försök till förutsägelse om hur nämnda aktier utvecklas framöver.

4 kommentarer:

 1. Jag själv låter mina vinnare hållas länge och ökar faktiskt i dem över tiden (skalar upp), samtidigt som jag inte ökar i förlustaktier eller säljer om analysen säger så. Allt beror väl i grunden på hur man definierar risk? Som volatilitet eller bolagsutveckling? Och vad man är komfortabel med.
  Mvh investera-pengar.blogspot.com

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det har du helt klart en poäng med!

   Det jag vill åt också, att man ska titta på vad företaget gör och inte stirra sig blind på aktiekursen relativt andra aktier!

   Så länge företagets vinster och omsättning ökar vore det dumt att sälja så länge man inte tror sig kunna skala ned för att minska i något ännu bättre. Men i de fallen är det ändå oftast bättre att sälja portföljens sämre innehav.

   I min portfölj var t.ex. Tomra och Vestas mycket högt värderade men då de ökar vinst och därmed utdelning valde jag istället att helt sälja EWPG och MQ samtidigt som jag minskade lite i H&M och Serneke för att istället öka i bl.a. Azelio, Climeon och Minesto som jag tror har större potential att växa ordentligt när de börjar leverera vinster och ökande kassaflöde om något år.

   Radera
 2. Mycket bra inlägg!

  Sen är det också mycket lättare att hålla sig till fördelning baserat på inköp då den siffran är stabil om du inte gör något.
  Om du vill ha 10% av portföljen marknadsvärdemässigt i ett visst bolag (och korrigerar efter det) skulle aktien kunna öka 100% på 2 månader eller minska med 50% på 2 månader om du har tur/otur. Krävs en jäkla massa tid och courtageavgifter att korrigera hit och dit. Förstår att det blir lättare om du endast har så kallade "trygga" bolag som inte pendlar från himmel och jord, men trots det är det betydligt enklare att fördela baserat på inköp.

  Någon gång måste man ju trots allt sälja vinnare också, men det bör då först vara när du tycker att (enligt dina markörer, dina tankar om framtiden) bolaget har tappat fart eller då du anser att aktiepriset är långt över vad du anser är rimligt. Eller då du hittat något annat bolag vars aktie du tror kommer leverera mer framöver.

  Jag tänker samma sak i fonder. Min fördelning är baserat på inköp. Jag fyller sedan på i så väl vinnare som förlorare. Tillslut kommer det bli rejält skevt om inget görs, så därför bör man även vid fonder se över sina beslut med jämna mellanrum.

  /Arbetsplanen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack Arbetsplanen! Roligt att du gillade det!

   Ja jag tycker att det är enklare att förhålla mig till hur stor del av mitt totala långsiktigt investerade kapital jag är beredd att satsa på en aktie. Tänkte skriva mer om det nästa helg. Men det viktigaste är att titta på vad företaget gör och om det finns förutsättning för vinst att fortsätta växa.

   Sedan måste man inte nödvändigtvis sälja vinnare om det är utdelningarna man är ute efter. I mitt fall vill jag sitta i Azelio och Minesto tills de ger utdelning för då kommer de riktigt fina förtjänsterna även om det dröjer. Lite samma sak med EVO, om man köpte den för 100-200 kronor har man ju redan en direktavkastning på över 4 procent som bara kommer öka med tiden när VPA idag är över 12 kronor. Som du skriver gäller det att hitta ännu bättre aktier om det alls ska vara värt att minska i sina bästa aktier.

   Radera