lördag 13 maj 2017

Hållbara Investeringar: Castellum är ett branschledande föredöme

Ett uttalat syfte med mina investeringar är att de inte bara ska vara ekonomiskt utan även miljömässigt hållbara. Jag följer därför inte bara årsredovisningar och balansräkningar ur ett ekonomiskt perspektiv utan bevakar regelbundet hur mina innehav presterar miljömässigt.

Här kommer därför det andra inlägget en artikelserie som går igenom mina portföljinnehav utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Först ut var Axfood.


Castellum väljer inte mellan hållbarhet och ekonomisk tillväxt. 
Tvärtom är hållbarhet en förutsättning för att skapa långsiktig tillväxt.
VD Henrik Saxborn


För den som inte orkar läsa igenom deras rapporter eller min sammanställning kan kort konstateras att Castellum på ett globalt branschledande sätt har lyckats minska sin miljöpåverkan samtidigt som man har uppnått en minst sagt imponerande vinsttillväxt under samma period. Det finns dock utrymme för förbättringar som också innebär kostnadsbesparingar, inte minst när det gäller energiförbrukning där företaget ännu inte har lyckats leverera på sina högt ställda mål.

Sammantaget utgör Castellum  det självklara valet i fastighetssektorn i varje defensiv utdelningsportfölj med hållbarhetsfokus. Jag är därför glad och stolt över att Castellum är ett kärninnehav som just nu utgör cirka 6,8 procent av min portfölj.

Kort sammanfattning: därför är Castellum en branschledande hållbar investering

- Globala utmärkelser förstärker bilden av branschledande aktör inom hållbarhet.
- Ambitiöst klimatmål om koldioxidneutralitet till 2030.
- Med 96% förnybar energi är höga mål redan uppnådda.
- Vattenanvändningen minskar och företaget investerar i fortsatta besparingar.
- Ambitiös miljöcertifiering av fastighetsbeståndet. Alla ny- och ombyggnationer miljöcertifieras.
- Stor hänsyn till ekosystemtjänster i större projekt. Ekosystemneutralitet eftersträvas.

Utmärkelser understryker resultat

Castellum är invalt i Dow Jones Sustainability Index. Där inkluderas de företag globalt som presterar bäst inom hållbarhet. Det är en riktig kvalitetsstämpel, eller hållbarhetsarbete i världsklass som Castellums hållbarhetschef själv uttrycker det. Nu ska man samtidigt vara medveten om att DJSI bjuder in 3 400 företag där de bästa väljs ut. På listan finns bl.a. oljebolaget Shell och British Tobacco har tidigare funnits där. Det är inga aktier som skulle ingå i en svensk etikfond. Det förtar ändå inte Castellums prestation.

Castellum har tilldelats Business Leadership in Sustainability av World Green Business Council. Organisationen fokuserar namnet till trots dock på fastighetssektorn.

Därtill har Castellum mottagit utmärkelser från EPRA (European Public Real Estate Association) och GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Dessa utmärkelser är sektorsspecifika men understryker ändå att Castellum är branschledande när det gäller hållbarhet.

Nu ligger det förstås i sakens natur att alla företag förstås skyltar så gott de kan med alla typer av utmärkelser och certifieringar de har fått. Det bör därför understrykas att Castellums utmärkelser är imponerande och signalerar kvalitet. Det är skillnad på internationella utmärkelser och kommunens miljödiplom.

Ambitiösa höjningar av hållbarhetsmål under 2017

- Koldioxidneutrala och 100% icke-fossil energi år 2030 (Castellum kallar det netto-noll-utsläpp).
- 15% energibesparing per kvadratmeter år 2025 och minst 1,5% per år.
- 1% vattenbesparing per år.
- 100% av alla fordon ska vara fossiloberoende senast år 2020.
- 50% av fastighetsbeståndet ska vara miljöcertifierat år 2020.
- Alla nyproducerade byggnader och ombyggnationer ska miljöcertifieras.
- Alla fastigheter som innehafts i mer än ett år ska vara miljöinveterade, uppföljning var 10:e år.
- Ekosystemtjänster ska utvärderas vid nybyggnation och större projekt.

Noterbart är det i branschen annorlunda språkbruket (netto-noll-utsläpp, icke-fossil energi, fossiloberoende).

Jag reagerade på att en så låg andel av fastighetsbeståndet är miljöcertifierat idag. Det förvånar med tanke på företagets utmärkelser och med tanke på att grundläggande miljöcertifieringar inte är särskilt svåra att få om man har ett genomtänkt och väl implementerat hållbarhetsarbete. Ambitionen är dock hög, inte minst att man ska göra rätt från början i alla nyproducerade byggnader och vid alla ombyggnationer.

Ekosystemmålet sticker ut och är innovativt. Det innebär att en utredning utifrån ekosystemperspektiv ska göras för att säkerställa att resultatet är ekosystemneutralt. Delvis krävs detta av miljöbalken och EU-rätten i de miljökonsekvensbeskrivningar som nämns där. Jag uppfattar det dock som att Castellum går längre. Detta skulle jag gärna läsa mer om i kommande rapporter!

Men blandad måluppfyllnad för nuvarande mål

Castellum satte en rad mål inför år 2017 där resultatet är blandat. Man är förvisso på god väg men når i flera fall inte hela vägen fram.

- Energiförbrukning per kvadratmeter ska vara 50% lägre än branschgenomsnitt. Resultat: 43%.
- Energiförbrukning ska ha minskat med 30%, energieffektivisering minst 3% per år. Resultat: 26%.
- 90% förnybar energi 2020. Resultat: 96%.
- Vattenanvändning ska ha minskat med 5%. Resultat: 11%.
- Alla fordon ska vara koldioxidfria år 2020. Resultat: 32%.
- 30% av fastighetsbeståndet miljöklassat. Resultat: 35% inklusive pågående projekt.
- Samtliga fastigheter ska vara miljöinveterade inom ett år. Resultat: pendlar runt 90% vilket är OK.

Miljöbyggnad i Balltorp som ska uppgraderas till SGBC Silver

Arbetet med förnybar energi är imponerande och i praktiken närmast att betrakta som uppnått i förtid! Målet för vattenanvändning har överträffats med råge. Miljöklassning och miljöinventering får anses uppnått i praktiken även om det finns en viss eftersläpning i pågående processer. Avseende miljöklassningen ger en titt på Sweden Green Building Council dock att många Castellum-innehav inte alls är Guld-klassade varför det verkar som att man helt enkelt undantar många mindre fastigheter från detta krav. I årsredovisningen framgår att Castellum äger hela 28% av Sveriges SGBC-certifierade byggnader vilket ändå skvallrar om att de tar ett långt större hållbarhetsansvar än andra branschaktörer.

Koncernens energiförbrukning har minskat med nästan en tredjedel det senaste decenniet.
Trots det är det anmärkningsvärt är att minskningen av energiförbrukningen ökade från 28% 2015 till 26% 2016. Per kvadratmeter var den dock oförändrad. Det nuvarande målet är enligt ovan 15% minskning till år 2025. 15% ökning av 43% är ungefär 50%. Det innebär att Castellum i praktiken skjuter framför sig sitt energiförbrukningsmål ytterligare sju år - dessutom i halverad takt från 3% per år till 1,5% per år. Inte imponerad!

Också fordonsmålet har företaget en bit kvar för att uppnå. Där har man å andra sidan fortfarande tid på sig. Utan en jätteinvestering talar dock lite för att det kommer uppnås redan 2020 med nuvarande takt om 7% per år.

Koldioxidutsläpp minskade med 49% från 2015 till 2016

Man ska samtidigt hålla i minnet att Castellum har en hel del minst sagt imponerande historiska måluppfyllelser att luta sig emot. Bland annat har koldioxidutsläppen minskat med hela 71% de senaste tio åren. Som statistiken ovan visar lyckades Castellum dessutom sånär halvera koldioxidutsläppen det senaste året. Det är riktigt bra jobbat!

Exempel på projekt finansierade med gröna obligationer

Gröna obligationer

Castellum lanserade under hösten 2016 gröna obligationer värda 1 miljard kronor. Gröna obligationer är förvisso ingen skyddad titel men ändå ett bra sätt att tydligt vika investeringar för miljöinvesteringar. Castellum viker dessa investeringar åt projekt som uppfyller kraven Castellum ställer i sin miljöprofil enligt strategin (minst BREEM Excellent eller SGBC Silver). Som bonus kan noteras att kärninnehavet Castellum samarbetar med kärninnehavet Handelsbanken i utformningen av de gröna obligationerna. Det här blir något att granska närmare när jag följer upp Handelsbankens hållbarhetsarbete.

Utbyggnad av solel i Uppsala.

Utbyggnad av solel

Castellum har investerat i en utbyggnad av solel i Boland City i Uppsala. Det motsvarar en besparing på 255 kWh vilket i förlängningen också är en långsiktigt ekonomiskt hållbar investering.

Styrdokument i överkant

De styrdokument Castellum listar ger vid ytan ett ansvarsfullt intryck men granskar man det närmare så blir intrycket snarast att de listar allt de kan lista. Det förtar inte företagets prestationer på hållbarhetsområdet men ger ärligt talat ett lite fånigt intryck. ISO 14001 är en internationell standard som innebär att man systematiskt identifierar förbättringar i sitt hållbarhetsarbete. Det är bra. Men det innebär i sig självt inga resultat. Miljöbalken, arbetsmiljöbalken, aktiebolagslagen samt övriga tillämpliga lagar och regler får vi väl hoppas att alla aktiebolag följer? Det är på något sätt en utgångspunkt.

Plus i kanten för att Castellum hänvisar till FN:s hållbarhetsmål för 2030. Till skillnad från Axfood framgår dock inte hur Castellums interna mål länkar till dessa. Det är lite synd för här skulle Castellum enkelt kunna förstärka bilden av ett gott hållbarhetsarbete genom att liksom Axfood länka sina interna mål till respektive FN-mål. Målen finns redan där så det är en fråga om presentation och inte något dubbelarbete.

Pågående BREEM-certifiering på Lindholmen Science Park

För uppföljning i kommande rapporter

- Energiförbrukningsmålet bör uppnås om företaget ska behålla en hög trovärdighet för sin hållbarhetsprofil. Att följa upp det årliga kvadratmetermålet ett första steg.
- Ekosystemtjänstmålet. Hur efterlevs det och vilka avvägningar har gjorts?
- Uppnår fastigheterna de miljöcertifieringar som utlovas?
- Minskar fordonsflottans miljöpåverkan?

6 kommentarer:

 1. Bra och intressant sammanställning. Jag gillade Castellum innan jag läste det här inlägget, och nu gillar jag dem ännu mer. De känns lite dyra just nu, men samtidigt har de en så bra filosofi kring just att bygga långsiktigt med hållbarhet att det känns som om det aldrig kan vara fel att köpa fler Castellum.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Roligt att du gillade det!

   Jag tycker ännu att Castellum är ganska rimligt värderad med en YOC på 3,93 procent vilket inte är billigt men på intet sätt dyrt ur ett långsiktigt utdelningsinvesterarperspektiv. Mitt allra första köp i Castellum gjorde jag till just 128 kronor och då var den kända utdelningen dessutom lägre än idag.

   Att jag inte ökar beror på att jag redan har 6,8 procent av portföljen i aktien med sikte på mellan 2,5-5 procent på längre sikt. Vill helt enkelt inte få för stor andel fastighetsaktier då de är räntekänsliga. Min portfölj är genom Akelius, Castellum, Hemfosa, Serneke och flera mindre enfastighetsaktier lite väl viktad mot fastighetssektorn i bred mening. Även om jag är övertygad om att Castellum klarar sig fint i ett högre ränteläge kommer kursen sjunka igen. Därför vill jag ha mer riskpremie och bättre säkerhetsmarginal innan jag ökar ytterligare. Deras hållbarhetsarbete gillar jag skarpt och tror att det liksom för Axfood är klokt att tänka så långsiktigt.

   Radera
 2. Mycket bra inlägg! Långsiktigt är Castellums arbete både bra för dess företagsekonomiska framtid, dess aktieägare - och för vår jord = Win-Win!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack! Roligt att du gillade det!

   Håller med dig. Både Axfood och Castellum är exempel på företag med ett mycket bra hållbarhetsarbete som konkret identifierar miljöpåverkan i sin kärnverksamhet. Det gör i sin tur att de ofta identifierar olika typer av besparingar och investeringar som också är ekonomiskt förnuftiga. Dessutom stärker det företagets varumärke och gör det lättare att rekrytera medarbetare.

   Radera
 3. Bra och intressant inlägg! Som både miljö- och aktieintresserad är det alltför sällan msn hittar inlägg som belyser både och!

  SvaraRadera
 4. Mycket bra inlägg, tack för detta!

  SvaraRadera