torsdag 18 mars 2021

Leverera. Skala upp. Expandera! Minestos bokslut visar solid kostnadskontroll in i kommersiell fas.

I den ordinarie rapportcykeln finns det två tillfällen varje år där Minestos VD Martin Edlund lägger ut orden lite extra om verksamheten. Det ena är i VD-ordet till bokslutskommunikén och det andra är i VD-presentationen i anslutning till bolagsstämman. Kvartalsrapporterna däremot brukar företrädesvis fokusera på räkenskaperna (som från ett kvartal till annat ännu säger ganska lite då det är långa löptider för pågående projekt och de indikerar mest på vilket kvartal kostnader har bokförts). 

Därför var det med stor nyfikenhet som jag tog del av Minestos bokslutskommuniké tidigare idag. VD-ordet stakar nämligen ut vägen framåt. Där fick vi en tydlig vision på franskt trikolor-manér: 

Leverera! Skala upp! Expandera!

Samtidigt ville jag ha en bekräftelse på att företagets kostnadskontroll håller hela vägen in i lönsamhet utan ytterligare stöd eller emissioner och det fick vi med besked. En soliditet på 96 procent är inget annat än imponerande och det med optionsprogram som löses in under Q2 och förhoppningar om ytterligare stöd framöver.

Du kan själv ta del av bokslutskommunikén här (länk).

Kommentar från VD

I dagens VD-kommentar får vi flera viktiga besked. Låt mig kommentera dem var och ett för sig:  

Inleder med det jag tycker är viktigast efter 2020 års turer: vi får för åtminstone tredje gången på lika många månader åter igen höra Martin bekräfta att tekniken har verifierats till en prestanda som motsvarar kommersiellt ställda krav. Teknikrisken bör därför anses som väsentligt lägre än för ett år sedan.

Vi får bekräftat att Minesto gasar och kör igång både Färöarna och Wales parallellet med två 10 MW-parker med kraftverk med en märkeffekt på minst 1,2 MW på bägge sajterna i en första fas.

Det franska spåret som jag spekulerade kring återbekräftas och det är tydligt att ambitionen är att det inledande samarbetet med EDF lägger en grund för utökat samarbete (rakt ut innebär det nya parkorders). Vi får också återbekräftat att Minesto siktar på fler strategiska partnerskap.VD Edlund nämner också att att han ser fram emot att välkomna ett stort antal intressenter för att demonstrera tekniken i kommersiell skala på plats. Detta rör sig om kunder, investerare och andra lokala intressenter.

Jag tolkar det både som att man letar partners på andra marknader där EDF/Schneider inte är lika dominanta samt att man letar partnerskap för andra led i värdekedjan. Kom ihåg att Minestos affärsidé är att sälja själva kraftverken, licenser och reservdelar för underhåll. Vad Martin menar är alltså att man just nu bygger upp ett nätverk av partners uppströms och nedströms i värdekedjan som själva kommer kunna producera komponenter till kraftverk, sälja, installera och driva lösningar åt Minesto som i det skedet endast initialt säljer kraftverket till dessa. I det sammanhanget är EDF och Schneider tunga spelare att ha med sig som ensamma öppnar vägar in på marknader stora nog att ta Minesto bortom de 28 kronor som Paretos riktkurs ger (kom ihåg att den franska marknaden inte är inprisad i riktkursen).

Vi får också veta att sjösättning och installation har effektiviserats vilket medför unikt låga operativa kostnader. Kom ihåg här att LCOE är beräknat på den gamla installationslösningen som användes när DG500 testades i Wales. Det är rimligt att anta att det här kommer bidra till att sänka LCOE när nya kalkyler görs i framtiden då både mindre fartyg, färre lyft (bara ett lyft från hamn i vatten men inga lyft ute till havs) och framförallt mindre tidsåtgång (kraftverket verkar nu sänkas ned direkt i infästningsanordningen i en enda procedur).

VD Edlund uttrycker kaxigt att det är uppenbart att vi idag förfogar över en världsledande organisation för att leverera produkter, tjänster och projekt inom marin energi. Det är väsentligt att lärdomarna från 2020 innebär att Minesto nu har ett team som står redo att kunskapsöverföra kring installation och operativ drift vilket i sig är en nyckelfaktor i snabbare kommersialisering.

När det gäller utgifterna konstaterar Edlund att en hög nyttjandegrad av offentlig finansiering har kunnat hålla nere företagets utgifter varför företagets finansiella ställning är mycket god. Se nedan. Han hintar också om de goda möjligheterna för ytterligare offentliga stöd samt understryker att fokus framöver ligger på att attrahera projektfinansiering till de första parkerna varför den risken inte nämnvärt förväntas belasta Minestos kassa. Edlund nämner konkret walesiska WEFO och projektbolaget för Holyhead.

När det gäller pandemihanteringen är det förstås glädjande att ingen i personalen har smittats.

Kvitto på tydlig kostnadskontroll som bör räcka hela vägen in i kommersiell fas

Som jag skrev i lördagens inlägg om Minesto är det enda jag vill få bekräftat i räkenskapsväg i detta skede att kostnaderna inte skenar iväg och soliditeten alltjämt är god. Alltså att pengarna fortfarande räcker hela vägen in i lönsamhet över de kommande 2-3 åren. Och vilken fin bekräftelse vi fick på det!

Mitt riktmärke inför rapport var att förlust per aktie bör understiga 1 krona samtidigt som soliditeten bör överstiga 90 procent.

2019 gjorde Minesto en förlust på 92 öre per aktie. Tidigare år har utgifterna varit väsentligt lägre. Vi fick väsentligt lägre utgifter under 2020 med en förlust på bara 10 öre per aktie efter utspädning (emission).

Rörelseresultatet var minus 126 793 000 kr under 2019 men i år landade vi bara på minus 13 304 000 kronor.

Jag var på förhand orolig att projektutgifterna på Färöarna skulle bli alltför betydande under 2020 men så har inte varit fallet. De belastar heller inte uteslutande Minestos budget då färöiska SEV och offentliga stöd tar grovt uppskattat åtminstone halva kostnaden. Samtidigt spar företaget antagligen in lite på marginalen på att det har varit färre resor utöver själva projektverksamheten. Vi ser också att personalkostnaderna inte har ökat nämnvärt trots 7 fler anställda under 2020. De lär öka något ytterligare under 2021 med de 4 nyanställningar som görs under våren för att öka tempo i parallella projekt.

Det större negativa resultatet 2019 bestod dock till stor del av en utrangering av tidigare aktiverad teknikutveckling. Tittar man på övriga kostnader är de något högre 2020 än 2019 samtidigt som aktiverat arbete för egen räkning också ökade något på intäktssidan. Detta som sagt förväntat men befarade värre.

Vi ser också att kassaflödet på helåret är närmast identiskt om än något högre än året dessförinnan. Det säger inte så mycket i detta skede men är ändå en positiv signal som förstärker bilden av kostnadskontroll.

Soliditet på 96 procent och ett eget kapital på mer än tio gånger kostnader är betryggande

Minesto har historiskt haft en soliditet omkring 90 procent plus minus 3-4 procent och därigenom en historik av en god kostnadsmedvetenhet. Det ska sägas att det kan bli skillnad från år till annat beroende på hur och när stöd till de pågående projekten bokförs under intäkter. Jag blev därför uppriktigt imponerad över att Minesto levererade en soliditet på hela 96 procent i bokslutet för 2020. Det är ett ordentligt styrkebesked om att företaget har kassa som räcker hela vägen in i kommersialisering även utan ytterligare stöd eller emissioner. Eventuella stöd eller riktade emissioner skulle i så fall syfta till att ytterligare påskynda den kommersiella utrullningen i fler parallella spår.

Vi ser att kostnaderna är ganska exakt 42 miljoner under 2020 (jämför 39 miljoner 2019 före utrangering av tidigare aktiverad teknikutveckling). Samtidigt har företaget ett eget kapital som uppgår till nästan 412 miljoner kronor och därtill kommer tillföras ytterligare 163,182 miljoner kronor från teckningsoptionerna (jag antar nedan att cirka 23 miljoner kronor från dessa redan är inlösta varför det snarare rör sig om 140 miljoner kronor in 2021). Det innebär att Minesto går in i den kostnadsintensiva kommersialiseringsfasen med ett eget kapital på över 550 miljoner kronor att ställa mot 42 miljoner i kostnader under 2020.

Jag ska inte föranleda att kapitalet räcker över tio år för kostnaderna bör öka medan företaget skalar upp kommersialiseringen. Men det ger helt klart tyngd åt Paretos bedömning att företaget kommer kunna gå in i lönsamhet inom ett par år även utan ytterligare tillskott från offentliga stöd eller emissioner. Dessa blir i så fall en ren bonus som kan skala upp möjlighet att köra fler spår parallellt och därmed öka takten ytterligare. Jag är trygg i att få bekräftat att kassan har alla förutsättningar att räcka under de kritiska 2-3 åren i kommersialiseringsfasen varför risken för en nyemission är låg.

Var sjunde teckningsoption är redan inlöst!

Det är knepigt att räkna på teckningsoptioner då det finns personaloptioner som löper och löses in parallellt. Jag kan ha missförstått någonting (korrigera gärna i så fall!) men gör ändå ett tappert försök. Vi ser i rapporten att 26 651 000 kronor har tillförts Minesto under 2020 under posten teckningsoptioner. Dessa avser antagligen både teckningsoptioner i serie TO3 som vi aktieägare tecknar, totalt 10 334 516 teckningsoptioner a 15,79 kronor styck i inlösen, samt de utestående personaloptioner i serie PO0 och PO4 som har lösts in under året.

Vi vet att tidigare styrelseordförande Bengt Adolfsson redan har löst in 126 662 teckningsoptioner i serie TO3 och därmed tillfört nära 2 miljoner kronor till Minestos kassa. Vi vet också att ledningen har löst in cirka 90 000 personaloptioner PO4 och tillfört ett värde på cirka 2,4 miljoner kronor till företaget. Vi vet även att VD löste in personaloptioner PO0 till ett värde av 833 000 kronor i juni.

Därav följer att över 23,4 miljoner kronor kan antas härledas ur TO3-inlösen. Alltså kan det antas att cirka 1,48 miljoner teckningsoptioner redan hade lösts in senast vid årsskiftet vilket motsvarar 14,35 procent av totalt antal teckningsoptioner TO3, ganska precis var sjunde teckningsoption är alltså redan inlöst!

Det noteras samtidigt att nyckeltalet vägt genomsnitt av utestående aktier räknas som just ett genomsnitt över helåret och därför inte fullt ut återspeglar totalt antal inlösta aktier. Det är istället 128 582 804 aktier per balansdagen vi bör titta efter vilket kan jämföras med antal inlösta optioner. Vid kontrollräkning även där får jag ett likvärdigt antal inlösta teckningsoptioner varför var sjunde TO3 inlöst förefaller rimligt.

Avslutande kommentar

Marknaden agerar minst sagt irrationellt just nu. Vi har som jag skrev i helgen (länk) en minst sagt blygsam professionell analys som har höjt riktkursen till 28 kronor (övre gräns 33 kronor för DCF-modellen) trots att den endast räknar utifrån idag redan kända projekt där alla ytterligare orders eller stöd är ren bonus. Vi har ett strategiskt partnerskap med en global aktör. Vi har idag fått bekräftat att kostnadskontrollen är föredömlig varför risken att kapital ska ta slut de kommande åren innan företaget kan ta steg in i lönsamhet är liten. Ändå handlas aktien åter på nivåer jämförbara med före fredagens nyheter. För mig är det obegripligt och smått bisarrt. Jag vet inte hur lång tid kommersialiseringen tar eller när nästa förlösande nyhet kommer. Men jag vet att företaget aldrig tidigare har haft lägre teknikrisk eller kapitalrisk än vi ser idag. Huvudskälet till att det är oroligt är de låga volymerna där enskilda order på några tusen aktier kan få kursen att dra iväg i endera riktning. Det är det jag menar när jag varnar för att aktien är volatil. Men för den som är långsiktig och tänker bortom bruset bör uppvärderingen komma förr eller senare. Det som återstår nu är tålamod längs resan för förr eller senare tar marknaden till sig detta.

Av alla citat ur dagens VD-ord väljer jag att avsluta med detta: Det är uppenbart att vi idag förfogar över en världsledande organisation för att leverera produkter, tjänster och projekt inom marin energi.

Avslutande disclaimer! Minesto gör i nuläget ingen vinst och har begränsade intäkter. Det innebär att Minesto är en volatil aktie förenad med hög risk och du löper risk att förlora kapital. Detta inlägg ska inte läsas som finansiell rådgivning eller rekommendation. Det är endast en sammanställning och personlig reflektion över den idag publicerade bokslutskommunikén från Minesto. Jag äger aktier långsiktigt i Minesto som är mitt största innehav och även om jag eftersträvar att vara kritisk är mitt perspektiv aktieägarens. Gör därför alltid din egen analys.

6 kommentarer:

 1. Riktigt bra skrivet! blir genast mkt lugnare i min investering :)

  SvaraRadera
 2. Extremt spännande och viktigt PM idag (23/3). Högre effekt än förväntat på DG100 och verklig elproduktion på ett månvarv i linje med datasimulering. Dessutom förbättringar vid omsättning, upptagning och service. Plus numera tre olika interna team för all drift- och underhållsservice. Nu väntar bara nyheter om tredjepartcertifieringen, nya samarbetsavtal samt fler kundkontrakt och parkförsäljning. Kommer bli större än störst detta. Du som storägare måste nog börja fundera på vad du skall göra med alla miljoner du inte kommer att behöva. Fast man kan ju alltid köpa en fastighet till, en helikopter eller större båt:) Eller bli riskkapitalist med de stora pojkarna. Fast nu drömmer jag allt en bra bit i förväg. MEN det finns en viss chans att kommer bli ganska förmögen inom 5-10 år. Alltid kul att spinna iväg.....
  Lycka till!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja det var verkligen ett glädjande PM. Ska försöka blogga till helgen om det och årsrapporten men har inte hunnit ännu.

   Det innebär ju att Minesto kan leverera minst 10 procent mer energi än beräknat till kund. I det här fallet alltså lite högre intäkter än beräknat på Färöarna. Det innebär också att Minestos globala teoretiska potential ökar, precis som jag var inne på redan i maj. Marknaden är alltså redan större än 600 GW i praktiken. Och lika viktigt - den ökningen är, konstigt nog, inte inprisad i de professionella analyserna varför riktkursen bör vara något högre även om jag misstänker att Minesto kommer använda det till att pressa priset för att göra tekniken löjligt konkurrenskraftig inte bara inom marin energi utan över huvudtaget. Orders lär följa men om det blir i vår, i år eller om ett par år som det börjar släppa vet jag inte. Bara till att ha tillförsikt och gilla läget!

   Förbättrad drift och service innebär ju på marginalen också mer producerad energi då underhåll som du skriver reduceras med minst 50 procent kortare tidsåtgång jämfört med tidigare beräkningar.

   Ska erkänna att jag har tänkt tanken mer än en gång, är Minestomiljonär redan idag på dessa nivåer. Potentialen är onekligen mycket god om man sitter på aktierna över 2030. Slår något av mina mer positiva scenario in tänker jag behålla över 90 procent permanent och ta av utdelningarna istället då. Roligt att spinna iväg men vill i lugn och ro se nu vad som händer de kommande 3 åren. När de första stora parkerna är i full drift och institutionella investerare får upp ögonen för tekniken börjar det roliga på allvar. Tålamod som gäller här!

   Radera
 3. Hoppas du lyssnade på intervjun som unga aktiesparare gjorde med Martin. Sällan har jag hört en VD med större självförtroende och tillförsikt. Även om man inte ser honom så hör man leendet när han berättar om framtida möjligheter för bolaget. Har så extremt svårt att tro att någon kan fejka den positiva känslan som lyser igenom under stora delar av intervjun. Ligger också tung i Minesto. Men du ligger tyngre....

  SvaraRadera
 4. Hörde intervjun från placera nu. Wow! "Biten av draken, det är för spännande och man ser att den här coola tekniken flyger så in i helsike där under vattnet." Det där leendet går rakt genom hörlurarna och entusiasmen känns genuin.

  Riktigt bra intervju där Martin för en gångs skull har tid att svara på många bra frågor! Beskeden om ytterligare mikronätsorder och vad han säger om projektinvesterare är direkt fantastiska nyheter. Filar på ett inlägg som kommer publiceras imorgon!

  SvaraRadera