torsdag 4 januari 2018

Portföljutvärdering: lärdomar från H&M

Ett mervärde med att blogga är att det blir som en slags dagbok. Det möjliggör att gå tillbaka och lära av hur man har resonerat längs vägen. I fallet H&M finns tydligt lärdomar att dra. Därför har jag gått igenom de flesta inlägg på bloggen om just H&M. Avsikten har varit att se om jag har ändrat hur jag har resonerat längs vägen, varför jag har ändrat mig och var jag har haft en konsekvent åsikt.

Detta här inlägget ingår i en serie där jag bryter ned analysen i mer hanterliga beståndsdelar. En sammanfattning om portföljen efter det gångna året hittar du här. Inlägg i serien är att betrakta som analys och självreflektion. Dra gärna lärdom av mina misstag men läs inte inlägg som finansiell rådgivning. Att köpa aktier i H&M innebär just nu en tydlig risk. Gör alltid din egen analys.

Eftersom jag har skrivit många H&M-inlägg de senaste 18 månaderna länkar jag inte till dem alla men de finns under fliken H&M till höger. Ett sammanfattande inlägg som i stora drag fortfarande är aktuellt hittar du här (intressant förresten att jag sågade Clas Ohlson men inte övervägde minska). Här finns ytterligare ett längre inlägg som resonerar kring min bedömning av utmaningarna.

Förnekelse?

I mitt första inlägg den 30 september 2016 finns tydlig förnekelse. Samtidigt var detta för 16 månader sedan och vid den tidpunkten rörde det sig om ett par sämre rapporter och någon rätt ok rapport. Tendensen fanns redan där men den var inte understödd av tillräckligt starka negativa data ännu.

Jag valde att tolka H&M:s lån som att ledningen valde att agera offensivt för att klara både investeringar och bibehållen utdelning. Här borde jag dragit öronen åt mig. Till mitt försvar noterade jag samtidigt följande: Att de inte har lånat på ett par decennier gör att det blir en tydlig och påtaglig krissignal. Samtidigt är det fullt normalt att aktiebolag lånar pengar för att finansiera investeringar som kan öka vinsttillväxten. Att H&M lånar ser jag därför inte som ett akut problem. Det stod redan klart att de kan komma behöva sänka utdelning på kort sikt. Vad H&M gör med pengarna och om investeringarna kommer vända skutan i rätt riktning är den stora frågan.

Den 21 dec 2016 skrev jag att för egen del är min största oro om vinsterna skulle sjunka såpass mycket på sikt att nuvarande utdelningsnivå äventyras. Idag är vinsten 11 kronor per aktie med en utdelning på 9,75 kronor per aktie. Det innebär en utdelningsandel på nästan 90 procent. Förvisso är H&M ett moget företag som kan kosta på sig höga utdelningsandelar med tanke på att företaget har tre årsvinster i kassa. Samtidigt är det oroande högt. Credite Suisse har säkert rätt i att det inte kommer finnas några snabba lösningar på H&M:s negativa trend. Däremot går företaget fortfarande med god vinst och fortsätter expandera till nya marknader. Som jag ser det handlar det därför främst om värdering snarare än att företaget skulle ha fundamentala problem.


Så länge det inte kommer indikationer på att vinst och därmed utdelning sänks kommer jag stanna kvar som aktieägare i H&M. Varför? Jag tror helt enkelt att aktien, trots utebliven kurstillväxt och utdelningstillväxt, kommer kvarstå som ett obligationsliknande attraktivt defensivt alternativ. Vid en aktiekurs på 224 kronor är yield on cost 4,35 procent, vilket torde vara gott nog för att aktien ska bottna. Skulle aktien nå såpass låga nivåer kommer jag öka och min riktkurs för att öka är vid 4 procentsgränsen under 244 kronor. Endast allvarliga hot om sänkta vinster och sänkt utdelning skulle kunna få aktien att sjunka mycket lägre än så. Framtiden får utvisa.

Än en gång förnekades att fundamentala problem kunde vara orsaken till att allt fler rapporter blev sämre än tidigare. Jag hade en övertro på att H&M skulle vända trenden. Det krävdes bara ett par normala rapporter i linje med förväntningarna.

Index och olika utgångspunkter?

Något som jag ärligt talat tycker är tröttsamt är att när andra investerare förutsätter att vi utdelningsinvesterare har samma mål och utgångspunkter som de själva. Jag har därför konsekvent hela vägen med att jag bara investerar i H&M för utdelningen. Jag har också varit konsekvent en längre tid med att jag förstår att aktiekursen kommer underprestera jämfört med index.

Redan den 30 september 2016 skrev jag att bedömningen var att aktien skulle klara att bibehålla och något öka en utdelning på över 4 procent per aktie. Blir det så är jag helt nöjd.

Den 17 mars 2017 skrev jag: Min största oro med H&M är om vinsterna bromsar in såpass mycket att de till sist behöver sänka utdelningen. Så länge jag klarar mina fyra procent per år netto efter inflation är jag nöjd och när H&M rett upp sina problem tror jag faktiskt att de fixar det.

Den 18 mars 2017 skrev jag: utifrån långsiktigt utdelningsägande kretsar min oro kring den höga utdelningsandelen. Det finns en inte oväsentlig risk att företaget inom bara något år kan behöva ta av kassan för att ens bibehålla nuvarande utdelningsnivå. Det skulle i sin tur innebära att företaget förr eller senare kan pressas att sänka utdelningen. /.../ Vill du slå index ska du undvika aktien.

Den 2 april 2017 skrev jag: Vill tydligt understryka att jag endast köper H&M för utdelningen. Eftersom H&M lånar och kassan är mindre idag finns risk att utdelningen kan behöva sänkas. För den som långsiktigt köper med förhoppning om att slå index är H&M sannolikt ett uselt val.

Bilden är tydlig om att jag har haft modesta förväntningar om bibehållen utdelning men varit medveten om risk för sänkt utdelning. Samtidigt syns också hur jag steg för steg tagit höjd för detta.

Jag har förvisso räknat in risk för utdelningssänkning i mina resonemang. Men det är ändå tydligt att detta skett stegvis. Först var fokus bibehållen utdelning efter inflation. Därefter började jag ta höjd för en utdelningssänkning till 8 kronor. I senaste inlägget före jul utesluter jag inte en sänkning med 35%.

Underskattade jag risken?

Nej, problemet verkar inte ha varit att jag underskattade risken. Den har jag beskrivit ända från start.  Den 4 oktober 2016 skrev jag att på längre sikt blir det fortfarande upp till bevis och konkreta resultat kommer behövas nästa år på stabil vinsttillväxt. Jag övertolkade att aktien hade bottnat efter Brexit och trodde att det fanns en botten men var samtidigt medveten om att denna endast skulle hålla intill dess att eventuella nya dåliga nyheter dyker upp. 

Den 15 mars 2017 skrev jag att jag oroar mig dock att utdelningsandelen är hög och att trenden över flera månader i rad varit ganska svag.


Underskattade jag förväntningarna?

Ja. Det är tydligt från mitt första inlägg den 30 september 2016 att jag förbryllades över att det egentligen inte finns särskilt mycket ny information som inte redan var känd som kan förklara kursfallet. Det är förstås en reaktion på att rapporten bekräftade marknadens farhågor. Samtidigt måste man fråga sig om dessa inte redan var inräknade i kursen? /.../ Uppskruvade förväntningar om ökande vinsttillväxt som inte infriats och oro för framtiden är enda rimliga förklaringarna jag kan se.

På sätt och vis var jag medveten om förväntningarnas roll men jag misstolkade dem och trodde att de endast berodde på oro över förväntad minskning av vinsttillväxt. Min slutsats är att H&M i kraft av sin ökade storlek börjar tappa fart och inte längre lever upp till de upptrissade tillväxtförväntningar som tidigare funnits. I själva verket var det ju förväntningar om minskad vinst som jag borde varit mer lyhörd inför. Samtidigt var dessa förväntningar inte lika utbredda då. Carnegie talade om svårigheter att bibehålla utdelning men SME-data visade till och med på en liten ökning av utdelning till 10 kronor eftersom man räknade med att vinst per aktie ökade om än i lägre takt än tidigare.Var problemet värderingen?

Ja, efter att ha gått igenom mina inlägg lutar det åt att jag missbedömde och ökade för mycket för tidigt. Aktien var inte i närheten av att handlas till riskpremie. Jag skrev i oktober 2016 att jag valde att dubblera mitt innehav men detta rörde en ökning från 30 till 60 aktier utslaget på två månader. Eftersom H&M var ett av vid den tiden mycket få kärninnehav var det egentligen inte så underligt att jag fortsatte öka enligt plan med 15 procent av mina totala månadsinsättningar i två månader. Jag skrev då att jag tyckte att det var lite synd att aktien inte gav ännu bättre köptillfällen. Samtidigt konstaterade jag att H&M-raset är ett bra kvitto på att min på förhand uppsatta köpstrategi fungerar ungefär som jag har tänkt. Det ger mig en trygghet att jag har satt upp nivåer i flera steg där jag ökar vilket gör att jag varken förköper mig eller missar goda köptillfällen.

Just det här är intressant eftersom en reflektion jag har gjort senare under 2017 mer allmänt är att jag snarast tenderar missa köptillfällen genom att inte gå in tillräckligt stort när de väl uppstår. Vid den här tidpunkten var paradoxalt nog positionen motiverad och rimlig helt enkelt för att H&M var en av de 5 aktier jag då hade valt ut och jag hade precis börjat ta in andra aktier. Det stora köpet under september-oktober ska också ses mot bakgrund av att jag inte köpte några H&M-aktier under juli-augusti. Utspritt på fyra månader motsvarade det därför köp motsvarande 7,5 procent av mina totala månadsinsättningar i genomsnitt.

Vad var då värderingen på H&M? En yield on cost som knappt uppgick till 4 procent. Det motsvarade min Köp B-nivå utifrån min strategi som jag som sagt följde. Däremot gjorde jag ett misstag såtillvida att det snarast är en normalnivå för ett etablerat företag med god utdelning och att portföljen vid den tidpunkten var för dåligt diversifierad.

Portföljandel in absurdum?

En kommentar jag gjorde den 2 april 2017 visar tydligt värdet av analys. Jag fortsatte nämligen att öka i H&M trots att aktien inte var mer prisvärd än andra kärninnehav med sikte på att bibehålla en portföljandel. Här finns anledning till självkritik. Att bibehålla en redan rätt hög portföljandel i sämre tider är inte motiverat, inte minst när det sker utan väsentlig riskpremie.

Att jag inte ökar mer beror just på att H&M paradoxalt nog inte är så billig att den handlas till premie jämfört med andra stabila aktier /.../ som just nu alla handlas över min köp B-nivå med en YOC på över 4 procent. Alternativen är helt enkelt lika prisvärda just nu. Därför ökar jag främst för att bibehålla portföljandel i H&M.

Faktum är också att H&M har tredje lägst YOC i den svenska ISK-portföljen just nu. Endast Investor och Scandic, där jag accepterat att ta en första position på köp A-nivå under 4 procent, har en lägre YOC. Just nu drar alltså H&M även ned min genomsnittliga utdelningsnivå.

Samtidigt konstaterade jag att riskpremien var för låg men förnekade ändå på grund av den heliga portföljandelen: Först nedåt 216 kronor (YOC 4,5 procent) tycker jag att man kan tala om en rimlig riskpremie som någorlunda kompenserar risk för kursnedgång och minskade utdelningar. Därför förvånar det mig inte att flera utländska analytiker har sänkt riktkursen. 

Att öka för att bibehålla är inte fel. Men mitt ursprungliga mål var att ha 200 H&M-aktier vid 2017 års slut. Jag borde ha stannat där, nu är jag fortfarande överviktad på kort sikt runt 250 aktier.

Nedan reflekterade jag till och med kring att målet var uppnått men ändå valde jag att fortsätta öka. Detta trots att min portföljandel redan var alarmerande höga 11,3 procent. Här borde jag nog ha stannat upp och funderat på om aktien verkligen är tillräckligt billig med beaktande av utdelningssäkning och minskad vinst? Behövde jag verkligen öka ytterligare just då med ett par år fram i tiden i åtanke eller räckte det inte att jag hade en position som skulle klara minst 4 procent vid 2018 års utgång?

Den 2 juni 2017 skrev jag att när aktien åter handlades till en YOC väl över 4,5 procent under torsdag valde jag att öka ytterligare. Lyckligtvis skrev medier senare om en positiv nyhet om sjunkande bomullspriser som väntas gynna H&M:s resultat framöver. Mitt mål är att köpa 200 aktier i år och det är nu nästan uppnått. De sista få aktierna får jag se när jag köper men skulle jag behöva betala mer är det ett lyxproblem. Noteras bör dock att min portföljandel i relativa tal faktiskt har minskat från 12,5 procent till 11,3 procent. Därför tycker jag att veckans ökning är försvarbar. Mitt mål är på lång sikt en portföljandel på 5 procent. Dit når jag naturligt allteftersom jag ökar mer i andra aktier. Just nu tyckte jag dock att det var en god riskpremie för att fortsätta öka.


Den 9 juni 2017 hade aktien redan blivit ännu billigare: H&M är ett av mina kärninnehav vilket innebär att jag regelbundet ökar i aktien. När aktien nu handlas nedåt en yield on cost på 4,75 procent tycker jag att det är en hygglig riskpremie för att öka. Därför har jag köpt ytterligare ett tjog aktier. Jag hade sedan tidigare bestämt hur stor portföljandel jag vill ha vid årsskiftet: minst 200 aktier. När kursen nu gick ned kunde jag få fler aktier för samma relativa portföljandel i kronor räknat. Oroar jag mig inte för fallande knivar? Jo, det är klart att jag också läser analyser och rapporter som alla andra sparare. Det jag frågar mig vid varje enskild kursnedgång är varför faller aktien? Finns det ny information som marknaden inte tidigare kände till som förklarar fallet? Om inte finns risk att Mr. Market reagerar på känslor snarare än fakta.

Lärdomen här är att jag bör vara mer försiktig med att ta större positioner än mina uppsatta mål om det finns indikationer på väsentligt lägre vinster i framtiden.


Psykologi?

En intressant aspekt som jag har reflekterat mycket över är den psykologiska. Jag är van vid tuffa situationer och har is i magen. Jag kan se ett innehav halveras i värde utan att känna att jag behöver sälja så länge mitt antagande håller. När man agerar på börsen är detta normalt en god egenskap men i fallet H&M har det blivit tydligt att det inte är utan nackdelar. Jag hade förvisso bestämt mig för att jag inte ville sälja av hela innehavet. Däremot lärde jag mig att jag behöver ha en bättre säljstrategi. Rimligt hade varit att när mitt antagande väl förändrats åtminstone minska innehavet en aning. Istället ökade jag på marginalen. Eller som jag uttryckte det öka för att bibehålla minskande portföljandel.

Så vad gick fel?

Ganska skönt är att kunna konstatera att jag hela vägen har varit väl medveten om risken i H&M. Redan i oktober 2016 konstaterade jag att på längre sikt blir det fortfarande upp till bevis och konkreta resultat kommer behövas nästa år på stabil vinsttillväxt. De resultaten kom som bekant inte utan tvärtom var det proppen ur i 2017 års sista rapport.

Tydligt är däremot att jag underskattade oron för e-handel och dess genomslag. Den 18 mars skrev jag tvärtom att H&M hade levererat kläder via posten i många år och e-handel var som sådant ingen ny företeelse även om jag samtidigt medgav att H&M:s plattform var bristfällig.

Portföljhanteringen är den andra stora lärdomen. Jag måste reflektera mer över när jag ska ta positioner som är dubbelt så stora som vanligt och när jag bör överväga att minska.

Försvarstal

Det framgår en tydlig bild av att jag förvisso såg problemen i H&M men samtidigt trodde att de inte var större än att de skulle kunna lösas genom investeringar, effektiviseringar, besparingar och utnyttjande av sin stora marknadsposition. Den analysen tyckte jag ändå höll ända till 2017 års sista rapport. Min bedömning var att H&M i kraft av ett starkt varumärke skulle gå samma öde som McDonalds och CocaCola till mötes - en slumrande jätte som gör stora vinster men inte längre i samma takt som historiskt. Jag trodde att ett åtgärdspaket skulle vara tillräckligt för att uppnå detta men att det skulle ta tid att vända skutan, minst ett år. Samtidigt konstaterade jag att det räcker för att jag ska få mina fyra procent om året under ytterligare ett par decennier och så långt är jag nöjd.

Samtidigt har jag flera gånger skrivit att min stora oro för H&M är att deras mode helt enkelt inte verkar vara särskilt populärt. Där tror jag ärligt talat fortfarande att H&M:s största problem ligger. De smala designkollektionerna säljer ut omgående men breddmodet är inte lika attraktivt som på 90-talet.

Problemet insåg jag för sent. Även om jag hade läst flera varningar. Först efter årets sista rapport hade vinsten minskat så dramatiskt att det omkullkastade mitt ursprungliga scenario. Läs här.

Framtiden

Risken är betydande att H&M faller ytterligare under 150 kronor. P/E-talet är fortfarande relativt högt att jämföra med t.ex. MQ som handlas till ett P/E omkring 10. Om inte utdelningen sänks i år kommer det att hända nästa år med mindre än att det vänder ordentligt. Som jag ser det handlar allt om hur H&M lyckas kommunicera åtgärder med marknaden. Och förstås att dessa får effekt på vinstutveckling, marginaler och kostnader. En första utgångspunkt är kapitalmarknadsdagen i februari. Inte minst skulle mer information om vilka delar av H&M som är minst lönsamma kunna lugna marknaden. Är det så att investeringskostnader i de nya koncepten och e-handel på kort sikt drar ned H&M samtidigt som kärnverksamheten levererar kan det nog lugna marknaden något. Samtidigt hävdar H&M själva att e-handeln är lönsam. Jag tror oavsett att det vore orealistiskt att förvänta sig en ihållande uppgång även vid positiva signaler. Mitt tidigare scenario om 245 kronor tror jag inte längre är realistiskt. Många aktieägare kommer helt enkelt tillvarata tillfälle att kliva av tåget om aktien plötsligt skulle gå upp med 10 procent vilket kommer pressa ned kursen igen. Ser vi ens en återhämtning till 200 kronor är det ungefär vad man kan hoppas på. Det här kommer ta tid.

Mitt beslut blir ändå att behålla mina H&M-aktier. Jag tror inte H&M kommer gå i konkurs. Därför tror jag att H&M också framledes kommer kunna ge mig utdelning. Det kommer vara en dålig affär men jag behöver inte likviditet just nu. Jag vet att man ska sälja sina surdegar men jag är ingen trader som rider på trenderna. Då kan jag lika gärna leva med att H&M ger en lägre direktavkastning nedåt 3 procent eller var det landar. Styrkan är att min portfölj som helhet är såpass diversifierad att den klarar den smällen trots att H&M är ett av mina största innehav. Skulle det däremot bli så att jag köper ett fritidshus är det nära till hands att sälja H&M-innehavet som bidrag till kontantinsatsen.

Lärdomar
 • Analys - jag underskattade megatrenden inom e-handel och hur det påverkat varumärket.
 • Diversiering - ingen aktie bör uppta mer än 5 procent av portföljen på sikt och inte mer än 10 procent när jag ökar på kort sikt.
 • Förväntningar - förväntningar om framtida vinstutveckling spelar mer roll än jag trodde. Börskursen trycktes därför ned tidigare än jag hade väntat mig.
 • Nyckeltal - här behöver jag bli både noggrannare och försiktigare.
 • Psykologi - is i magen är inte alltid den bästa vägen.
 • Säljstrategi - arbeta fram en tydligare strategi för när jag minskar risken. Man behöver inte alltid sälja hela innehavet men att minska lite vid tecken på marknadsoro kan vara klokt.

10 kommentarer:

 1. Hej Utlandsutdelaren.

  Tack för ett fint inlägg. Du har många av de tankar jag själv delar så det vore fånigt av mig att peta i det här så jag tänkte kolla med dig hur du tänker gällande det absolut sista du skriver.

  Säljstrategi...

  250 aktier * 200 kr = 50,000 kr. Även om det är en portföljandel över 10 % nu kommer det ju gå ganska fort för dig att sänka portföljandelen bara genom att inte köpa mer av just den aktien och det är där jag kommer till kärnan i min egen fundering. Är det ens värt att bry sig om att sälja om man fortfarande gillar bolaget?

  Jag inser att det givetvis finns bättre ställen att peta in pengarna på men givet att man tjänar pengar och fortsätter handla så för mig med 50-100 innehav i portföljen skulle jag kunna sikta på 50 k i varje och när jag väl når dit behöver jag inte jobba mer...

  Jag är själv lite sugen på att sätta upp en säljstrategi för just nu säljer jag bara om bolaget är konkursmässigt eller någonting långsiktigt händer på kort tid men jag sålde ju inte H&M när försäljningen sjönk så vem vet när jag någonsin säljer.

  Det blev lite rörigt men kärnan är väl - är det värt att sälja relativt små innehav om man fortfarande tror på bolaget?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Min utgångspunkt är alltid köp och behåll men kanske borde jag vara beredd på att minska lite när mina grundantaganden inte längre håller. Skulle aldrig minska enbart beroende på aktiekursen. Dilemmat i fallet H&M var i mångt och mycket att mitt grundscenario höll intill den sista rapporten 2017 och då var det sent att minska.

   Jag tänker mig att man i ett sådant läge kan minska lite försiktigt med mellan 10-25 procent medveten om att trenden är nedåt och att det sannolikt kommer lägen att köpa tillbaka om det börjar vända åt rätt håll. Man tar i och för sig en liten förlust men garderar sig bättre.

   Jag sparar ju inte för aktiekursen så om utdelningen minskar med en tredjedel till 6,50 kronor eller det intervallet kan jag leva med det skulle innebära en låg YOC runt 3 procent. Andra aktier täcker upp och det är normalt att någon aktie underpresterar i en portfölj. Nu tror jag inte att man sänker så mycket eftersom vinsten sannolikt ändå kommer överstiga 9,75 kronor som är nuvarande utdelningsnivå. Däremot kommer man behöva sänka eller låna ytterligare om man ska göra större investeringar eller omstruktureringar.

   Därför behåller jag eftersom jag kommer kunna få en hygglig direktavkastning även om den blir något lägre än jag hade räknat med och inte kommer utvecklas särskilt bra. Precis som du skriver har jag ju redan räknat med att jag inte kommer öka nämnvärt i H&M de kommande fem åren med tanke på att jag tog en stor position omkring 10 procent. Sedan kan allt förstås gå käpprätt åt helvete ändå.

   Det beror dock på att jag är just utdelningsinvesterare och att det tar lång tid att ta igen en kursförlust. Hade jag trendinvesterat hade jag nog sålt och investerat i aktier i positiv trend för då hade man rimligen kunnat ta igen förlusten relativt snabbt. Om, när, hur mycket och under vissa premisser man ska sälja tycker jag därför beror mycket på vilken strategi inkl. mål man har och hur man investerar. Ingen rådgivning som alltid men mina tankar. :)

   Radera
  2. Det är ju dina tankar jag är ute efter här så jag tar det inte som råd :-)

   Jag och du har väldigt lika tankar på många områden så om vi bortser från just H&M där vi tänker ganska lika så håller jag med om att en säljstrategi vore vettigt men jag tror inte jag lyckades klargöra vad jag menade.

   Jag har i år lyckats dubbla portföljvärdet tack vare en blandning mellan relativt lågt ingångsvärde, högt nysparande och en god avkastning och ser man till mitt innehav i H&M till exempel så har jag köpt ganska försiktigt under 2017 men ändå köpt regelbundet och innehavets storlek som andel av portföljen har trots detta halverats och det är ju inte bara för att kursen har sjunkit utan mycket beror på att portföljen växt och att jag inte köpt H&M i lika stor omfattning som tidigare.

   Detta innebär ju att en nedgång nu påverkar mig hälften så mycket som för ett år sedan och skulle jag sälja 20 % av innehavet skulle jag flytta kanske 0,7 % av portföljen till ett annat innehav. Det är inga stora volymer vi pratar om här så min fundering är egentligen om det spelar någon roll.

   Jag har egentligen inga problem med att ta en förlust men jag gissar att om börsen fortsätter upp kommer min portfölj vara 25-50 % mer värd nästa årsskifte och om jag inte köper en enda H&M-aktie skulle det innebära att innehavet är nere på ungefär 2 % bara för att jag köper annat.

   Min teori är således att med en snabbt växande portfölj eller en portfölj med väldigt många innehav gör att försäljningar eventuellt är överflödiga eftersom innehavet kommer bli försumbart på ett par år. Håller du med?

   En kommentar till det skulle givetvis kunna vara att om man inte är beredd att öka på innehavet i samma takt som portföljen växer kanske man inte skall ha innehavet alls och det är ju en tanke att ta med sig men för att återkomma till H&M eller varför inte OHI så väljer jag att rida ut stormen och få klarhet i vad som händer innan jag börjar köpa igen. Det betyder ju inte att jag gett upp på bolaget utan att jag vill ha mer information men samtidigt växer portföljen och gör innehavet mindre "farligt"

   Så summering - är det värt att sälja 10-25 % om 10-25 % är småsummor? Säg att ett innehav är 5k, då skulle du sälja för 1000kr. Om du nysparar säg 10000 kr/mån är det ju nästan fånigt? Eller är jag tråkig och ute och cyklar?

   Radera
  3. Din avslutande fråga är inne på varför jag inte har sålt. Jag behöver helt enkelt inte likviderna eftersom jag ändå nysparar minst det dubbla beloppet du anger varje månad. Skulle det dyka upp ett riktigt bra köpläge i någon annan aktie där jag vill gå in stort kan jag förstås tänka mig minska i H&M. Det är ingen helig ko att behålla en aktie som utvecklas dåligt. Visst kan man tycka att jag kan sälja hela innehavet i H&M och pytsa in i något allmänt lågrisk t.ex. Investor så länge men det kostar ju också courtage och jag får trots allt en utdelning på runt 4 kronor per aktie i vår även om den sänks. I sammanhanget ger mig Investor 3% utdelning idag vilket antagligen är lägre än vad H&M skulle dela ut också efter en sänkning.

   Sedan bryr jag mig bara om portföljbalansen uppåt, för att se till att aktier som H&M och Serneke inte blir så stora att de utgör en ohanterlig risk på sikt. Nedåt behåller jag innehaven så länge företagen utvecklas bra. Visst är det jobbigare att följa fler aktier men jag vill inte sälja en bra aktie bara för att det är en liten position. Har t.ex. aktier för knappt en tusenlapp i Tomra men det är en utmärkt aktie så finns ju ingen som helst anledning att sälja bara för att innehavet är mycket litet.

   Det där med att öka i innehav i samma takt som portföljen växer tycker jag inte man behöver bry sig så mycket om. Jag ökade stort i Hemfosa och Axfood i våras, har knappt ökat under hösten men inte heller behövt. Nu ökar jag kanske efter utdelningen i vår igen, vi får se efter rapporten. Börjar mer och mer gå åt att försöka göra större köp mer sällan. Kopparbergs hade jag t.ex. väntat i ett år på att kunna köpa till mer rimligt pris och gick in ordentligt direkt när den nu handlas på en rimlig nivå.

   Hur mycket portföljen är värd från år till år ser jag mer som kuriosa. Jag är av uppfattningen att det först är när jag säljer en aktie och realiserar en vinst eller förlust som det är relevant. Flera aktier i portföljen har varit både ned och upp sedan den startade.

   Radera
 2. Intressant att läsa dina tankar kring bolaget. Jag tror precis som dig att man ibland försvarar det bolaget man äger på ett sätt man inte skulle göra om man inte ägde det. Man vill ju tro och hoppas på en bättre framtid. Kommer själv bli hårdare just med riskspridning framöver. Gör man en felinvestering blir inte skadan lika stor om det bara utgör en mindre del av portföljen. Håller hursomhelst tummarna att vi kan få se en bättre utveckling för H&M framöver.

  Mvh Slimis

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för kommentaren!

   Ja jag ser det också som en läropeng inför framtiden. Har inga större förhoppningar om H&M de kommande åren men tror ändå att de kommer ge mig över 3 procent utdelning mot kapitalinsatsen och det är jämförbart med Investor och Kopparbergs. Det som oroar mig är om H&M på längre sikt skulle få en VPA som understiger dagens utdelningsnivå. Men de åtgärder inkl. stängningar man nu genomför borde på sikt också bidra till att få viss styrfart på skutan till en stabil kurs.

   Radera
 3. Du har ynka 250 aktier och orka skriva allt detta och gå och bekymra dig? OMG.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Allt sparande handlar om det relativa värdet och alternativkostnaden. Det spelar ingen roll om man har 1,5 miljoner som mig eller mer som du implicerar att du har. För övrigt har jag 650 aktier i H&M eftersom jag också har ärvt aktier på VP-konto. De aktierna står fortfarande på vinst relativt köpkurs. :)

   Radera
  2. Nej det är först när du lider på nivån som anonym ovan fu har rätt att öht uttala dig. Tror jag fö sett hen på Placeras HM forum under året, hånandes alla evt negativa kommentarer kring HM. Så fungerar nämligen sekterna, först hånar man belackarna, därefter tävlar man i vem som är mest miserabel och besviken. Vi andra kan mer känslokallt konstatera - en aktie vet inte om att vi äger den. Än mindre hur mycket.

   Radera
  3. Haha ja kanske det. Skriver själv aldrig på Placera. :)

   Och jag kommer känslokallt invänta resultatet av kapitalmarknadsdagen innan jag omprövar mitt beslut. H&M kommer ge mig utdelningar också de kommande åren också även om det finns risk att de blir lägre så tänker inte stressa upp mig enbart beroende på aktiekurs och marknadens sentiment just nu.

   Aktierna på VP-kontot har jag faktiskt planerat sälja till en bostadsaffär men den har inte blivit av ännu.

   Radera