lördag 5 november 2016

TransAlta RES - ökade frågetecken för hållbar utdelningsfavorit

TransAlta Renewables är den bästa av världar för en utdelningsinvesterare med hållbarhetsfokus. Företaget investerar i förnybar energi och ger samtidigt en månatlig utdelning som historiskt har överstigit 6 procent per år.

Utdelningsandelen är hög - hela 85 procent. Frågan är om den verkligen är långsiktigt hållbar men företaget själva verkar anse det och i kraft av moderbolagets finansiella muskler i ryggen torde de klara sig så länge moderbolaget är stabilt.

Avseende utdelningstillväxt finns ett uttalat mål om 6-7 procent årligen, vilket i kombination med den höga utdelningen är mycket bra. Företaget har historiskt levt upp till den ambitiösa målsättningen. Enda undantaget är höjningen på mellan år 2013 och 2014, då man endast höjde med tre procent. Det torde dock ses i ljuset av att man redan hade höjt utdelningen dramatiskt mellan augusti och september månad 2014 och sett till helåret väl överträffade målet. Totalt har utdelningarna ökat med 25 procent sedan börsnoteringen 2013.

Ur en kritisk hållbarhetsanalys bör uppmärksammas att halva företagets verksamhet fokuserar på gas, företrädesvis på den australienska marknaden. Jag skulle hellre investera i mer renodlade förnybara företag men gas är trots allt långt mindre klimatpåverkande än andra fossila bränslen och kommer vara ett led i omställningen till en hållbar global energiförsörjning. Noteras att andelen vattenkraft är förvånande liten med tanke på att detta är den kanske tryggaste och mest lönsamma sektorn inom förnybar energi.

Mer oroande anser jag i så fall att kopplingarna till det inte särskilt miljövänliga moderbolaget TransAlta är (som äger nära två tredjedelar av aktierna). Samtidigt är det just dotterbolaget Renewables som jag investerar i och jag tycker att det är rimligt att också företag som är tungt viktade i fossil energi ska kunna styra om sin verksamhet till mer hållbara alternativ. 

Att de flesta förvärv kommer från moderbolaget är också något oroande - skulle helt klart kännas tryggare att investera i ett företag med egna ekonomiska muskler att förvärva andra företag. Nu är detta dock sällsynt när det gäller renodlade aktiebolag inom förnybar energi. Detta är samtidigt en inte oviktig kritisk punkt då företaget själva uppger att just förvärv ska utgöra en huvudkälla till framtida tillväxt.

Den tredje kvartalsrapporten släpptes den sista oktober. Där bekräftades att nuvarande utdelningsmål om 0,07333 CAD per månad ligger fast till och med utdelningen 31 mars 2017.

Rörelseresultat uttryckt som EBITDA ökade till 286 miljoner CAD jämfört med 167 miljoner CAD för de första tre kvartalen 2015. Värt att notera är dock att EBITDA-ökningen är lägre för det tredje kvartalet än räknat över helåret (83 mUSD mot 59 mUSD Q3 fjol). Detta antyder en viss tillväxtminskning eftersom Q3 andel av resultatet var större ifjol än i år.

De använder det lite udda måttet jämförbar kassa tillgänglig för fördelning (CAFD). Om jag förstår det korrekt återger måttet förenklat kapital som blir över netto efter att rörelsens löpande kostnader är täckta. Q3 2016 nådde man 176 miljoner CAD jämfört med 99 miljoner CAD samma period fjol. Balansräkningen förefaller i övrigt vara relativt stabil, vilket den också behöver vara om de ska klara att bibehålla en utdelningsandel runt 85 procent.

Trots dessa i grunden goda siffror föll aktien på rapporten. Jag har försökt identifiera varför. Utöver minskad tillväxt Q3 i år är en tänkbar förklaring att södra Hedland-gasanläggningen i Australien dröjer. Merparten av utrustningen ska dock vara på plats. Varför är då detta viktigt? Jo, företaget uppger själva att utdelningstillväxten på 6-7 procent är under förutsättning att södra Hedlandanläggningen verkställs under 2017. Eventuella förseningar där innebär ökad risk för minskad vinsttillväxt. Denna anläggning är i nuläget också företagets själva kronjuvel för framtida tillväxt. Att marknaden reagerar på förseningen är därför högst motiverat. Att små och medelstora företag i energibranschen är beroende av enskilda projekt är inte ovanligt. Utan att ha analyserat svenska vindenergiaktier närmare vågar jag påstå att detsamma gäller där.

Jag ser detta dock som ett intressant tillfälle att öka i aktien. Huvudanledningen är att jag egentligen redan hade velat äga en större andel men inte kunnat köpa till följd av hög kurs och valuta. När kursen nu faller är en forsatt ökning enligt min Köp A-princip för att bibehålla portföljbalans motiverad. Större ökningar kommer jag dock göra först när ytterligare nya besked finns.

Utdelningen på över 6 procent per år är ändå god nog och jag kan därför till och med leva med om den inte växer alls under 2017 så länge det bara rör sig om en tillfällig försening vilken i framtiden kommer ge ökad utdelning igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar