onsdag 15 februari 2017

Analys av Multiconsult inför årsrapport

En anonym favorit i portföljen är det konsultföretaget Multiconsult. För den som inte är bekant med norska konsultbranschen kan företaget mycket förenklat sägas vara ett intressant alternativ till konkurrenter som svenska SWECO och ÅF eller danska Rambøll. Multiconsult befinner sig just nu i en spännande expansionsfas där man växer på den skandinaviska marknaden. Samtidigt innebär det på kort sikt utmaningar för resultatet. Därför är jag mycket spänd på att få ta del av facit när årsrapporten publiceras den 28 februari. Inför det kommer här en analys av Multiconsult.

För den som är intresserad av mer om företagets historik har jag tidigare skrivit om Multiconsult här.


Jag brukar ganska sällan skriva aktieanalyser eftersom jag tycker att andra gör det bättre. Det är dock inte så många som skriver om Multiconsult och på Avanza finns i nuläget bara 8 aktieägare. Aktien är dessutom ganska underanalyserad - endast ABG, Arctic, Carnegie och Nordea bevakar aktivt. Storägarna är också av en defensiv karaktär där företagets egen stiftelse äger 18 procent av aktierna och cirka 30 procent av de anställda äger aktier i företaget. Jag ser helt enkelt Multiconsult som ett intressant fall av en riktig tråkaktie som inte är spännande nog för analytiker i stort på jakt efter tiotaggare men som samtidigt växer och bör vara ett gott komplement i portföljen.

Har någon av er läsare skrivit om aktien eller äger någon av er aktien? Skriv gärna en kommentar i så fall!

Ambitiös långsiktig målsättning

Först en kort överblick över företagets 6 långsiktiga mål med sikte mot 2020:
  • Utveckla en multidisciplinär verksamhet i Sverige.
  • Stegvis bygga upp internationell kapacitet inom förnybar energi.
  • Etablera en ledande position inom hälsobyggnader i Skandinavien.
  • Befästa en ledande position inom urbanisering i Skandinavien.
  • Skandinavisk marknadsledare inom digitalisering.
  • Ett Multiconsult - starkare organisation byggd på delad, distinkt kultur.
Multiconsult söker stärka sin position i Skandinavien främst genom förvärv. Avseende förnybar energi genomför företaget förvärv i Sydostasien och Östafrika. Företaget rankas nu som fjärde mest eftertraktade arbetsgivare i Norge bland både studenter och unga arbetstagare.

Långsiktiga mål brukar jag ta med en nypa salt då det ofta är mycket fluff fluff och det ändå är resultatet som räknas i slutänden. Samtidigt är det tydligt att företaget har en aktiv expansionsstrategi till nya marknader som, om den lyckas, bör generera långsiktigt vinsttillväxt.

Företagets resultat 2016 i huvuddrag

Jag har här valt att titta på några parametrar i företagets tre första kvartalsrapporter för 2016. Någon kanske tycker att mitt urval är oortodoxt. Vill därför förtydliga att detta inte är en klassisk resultatanalys - idag kan vem som helst använda Börsdata och liknande tjänster till att få fram sådan statistik. Multiconsult har trots företagets hundraåriga historia dock knappt ens två år på Oslobörsen bakom sig som aktie - därför säger inte resultathistoriken särskilt mycket ännu. Jag har istället valt ut några parametrar som jag ser som särskilt intressanta att följa upp inför och efter den sista kvartalsrapporten för 2016.

Driftsintäkter

Q1 +18 procent
Q2 +27,5 procent
Q3 +13,9 procent

Debiteringsgrad

Q1 69,1 procent
Q2 70,9 procent
Q3 67,7 procent

Orderreserv

Q1 +7,7 procent
Q2 +15 procent
Q3 -4,6 procent

Driftsresultat (EBITDA)

Q1 -31,4 procent
Q2 +29,4 procent
Q3 -18,7 procent

Vinst per aktie (EPS)

Q1 1,36 NOK/aktie
Q2 2,41 NOK/aktie
Q3 0,93 NOK/aktie

Svagt tredje kvartal lyfte vissa frågetecken

Som resultaturvalet ovan visar var det tredje kvartalet svagare framförallt till följd av höga driftsutgifter. Det finns skäl att misstänka att dessa delvis kan härledas till omställningskostnader vid förvärven. Att debiteringsgraden minskade med 3,2 procent under det tredje kvartalet stödjer en sådan hypotes. Antagligen har fler anställda behövt arbeta i omsorganisering av den interna verksamheten vilket har minskat de externa uppdragen och därmed intjäningen något samtidigt som utgifterna har varit högre än normalt till följd av förvärv och ökade personalkostnader.

På den positiva sidan ökade intäkterna trots det med 13,9 procent också under det tredje kvartalet. När utgifterna är i balans igen och expansionen har satt sig finns det därmed utrymme att förvänta sig goda resultat.

Tillväxt genom förvärv

Det som är lite lurigt är att Multiconsult under 2016 har vuxit genom förvärv. Genom förvärvet av LINK arkitektur AS stärkte Multiconsult sin position på den norska marknaden för arkitekttjänster. Eftersom företaget också har ett dotterbolag i Sverige har Multiconsult nu på ett konkret sätt positionerat sig för att expandera i Sverige. I december förvärvade Multiconsult det danska arkitektföretaget Aarhus arkitekterne. Därmed är Multiconsult väl rustade för att växa på hela den skandinaviska marknaden helt i linje med företagets långsiktiga strategi.

Jag tolkar ett svagt EBITDA som att det hänger ihop med de stora investeringskostnaderna för förvärven och därmed förknippade ökade personalkostnader.

Förvärven innebär samtidigt att företagets omsättning växer utan att det nödvändigtvis samtidigt sker ökade intäkter, fler uppdrag och högre vinster. Under det kommande året är det därför viktigt att vara vaksam på om företaget fortsätter växa i lika hög takt också efter förvärven.

Tidigare kvartalsrapporter ger en bild av en ökande debiteringsgrad. I praktiken betyder detta att företagets konsulter drar in fler intäktsgenererande timmar räknat på företagets totala arbetstimmar. Genom förvärvet av LINK arkitektur har Multiconsult också köpt in sig i vad som på norska kallas deras order reserve. Även om orderboken minskade något under tredje kvartalet är den fortfarande mycket solid. Inte minst finns Tønsbergsjukhuset i orderboken och det kommer sannolikt avspeglas på intäktssidan i senare rapporter.

Noterbart är att en hela 16 insiderpersoner i företagets ledning och styrelse det svaga tredje kvartalet till trots köpte fler Multiconsultaktier i början av december vilket signalerar framtidstro.

Vad håller utlandsutdelaren särskild utkik efter i årsrapporten?
  • Klarar Multiconsult att öka driftsintäkterna med tvåsiffriga procenttal också under fjärde kvartalet? 
  • Når debiteringsgraden 70 procent igen?
  • Klarar Multiconsult en vinst per aktie på minst 1,25 NOK i linje med Q4 föregående år?
  • Vill helst också se en svagt positiv orderreserv igen.
Om dessa kriterier inte uppfylls indikerar de att expansionen i det korta perspektivet kostar mer än den smakar. Företagets tillväxt bromsar helt enkelt in till följd av ökade omställningskostnader.

Sedan tittar jag naturligtvis på de vanliga posterna i resultaträkningen och balansräkningen. Det jag är mest intresserad av just nu är dock om företaget fortsätter ta in intäkter i samma utsträckning som före expansionen. Att utgifterna är högre än normalt just nu torde vara ett mindre problem så länge intjäningen ökar. När den nya strukturen har satt sig kommer företaget kunna ta itu med utgifterna.

Utrymme för höjd utdelning

Ingen aktieanalys på en utdelningsinvesterarblogg vore komplett utan en kvalificerad gissning om eventuell utdelningshöjning.

Jag tror att Multiconsult kommer höja utdelningen från 2,90 NOK till 3,10 NOK. Det skulle motsvara knappt 7 procent och en utdelningsandel i linje med utdelningspolicy om 50 procent mot 2016 års vinst. Företaget uppger själva att de kommer fortsätta dela ut 50 procent av vinsten trots expansionen.

Kassan är hygglig och överstiger två årsvinster. Jag tror dock inte företaget är beredda att använda kassan till utdelning när de är mitt inne i en expansionsfas. Med tanke på att företaget under andra kvartalet 2016 ökade med hela 27,5 procent jämfört med samma period 2015 räcker egentligen hela vinsten endast från det kvartalet för att täcka utdelningen. Samtidigt gör det svaga tredje kvartalet att Multiconsult måste presentera minst ett normalresultat under det fjärde kvartalet för att en sådan utdelningshöjning ska kunna delas ut (vinst per aktie om cirka 1,5 NOK skulle krävas jämfört med 1,25 NOK under Q4 föregående år). Det tror jag att de klarar. Skulle det inte lyckas tror jag ändå att de kommer höja till 3 NOK jämt för att signalera optimism inför framtiden.

En svaghet är dock att Multiconsult förra året sänkte ordinarie utdelning med 10 procent. Detta skedde dock i anslutning till en stor nedgång i den norska ekonomin till följd av låga oljepriser som satte konsultbranschen under betydande press. Diversifieringen till Sverige, Danmark och förnybar energi i andra delar av världen kommer göra företaget mindre sårbart på sikt.

Utgångspunkt behåll

Jag är nöjd med de två procent jag har i portföljen just nu och min utgångspunkt är att behålla med sikte på en långsiktig portföljandel om en procent. Jag ökade också med 5 aktier i förra veckan när aktien handlades för 99 NOK.

Min utgångspunkt är nämligen att om kursen sjunker under 100 kronor samtidigt som norska kronan försvagas nedåt 1,05 svenska kronor så ser jag ett gott tillfälle att öka ytterligare medan aktiekursen fortfarande är tyngd av ett svagt tredje kvartal. Utdelningen uttryckt i yield on cost understiger annars 3 procent och det är en minimigräns för mig. P/E-talet är cirka 17 vilket jag givet risken förknippad med ökade utgifter under expansionen egentligen inte ser som billigt men ej heller som särskilt dyrt.

OBS! Detta inlägg ska inte ses som finansiell rådgivning eller rekommendation. Gör din egen analys och läs själv rapporten. Jag delar endast med mig av hur jag resonerar. Detta är en hobbyblogg som jag skriver på min fritid och ingen professionell analys.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar